Додељена бесповратна средства привредним друштвима по Конкурсу за куповину опреме за 2019. годину

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине ( „Службени лист АП Војводине“ 42/2017) као и члана 7 ст 1 тачке 1) , члана 11, 12 и 14. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 119/2014), тачке I и тачке VI Конкурса за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за куповину опреме, обавештења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00010/2019-01 од 08.02.2019. године као и Одлуке Скупштине Развојне агенције Војводине о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине, број СД-XIV-02/2019 oд 07.05.2019. године, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

Решење
о додели бесповратних средстава привредним друштвима
за куповину опреме

Одобрава се исплата средстава привредним друштвима са циљем куповине опреме неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, односно за почетак, унапређење или повећање обима производње.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину („ Сл. лист АП Војводине“, број 60/2018), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 150.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4542 капиталне субвенције приватним предузећима додељује се:

 1. Sweetsystem доо Бачко Петрово Село 8.000.000,00
 2. Градина Систем доо Темерин 6.135.776,00
 3. Реља Јуниор доо Зрењанин 7.750.000,00
 4. Yuthane доо Нова Пазова 4.415.700,00
 5. Технофлуид доо Зрењанин 6.150.000,00
 6. Adeco доо Нови Сад 2.356.500,00
 7. Галилео Глобал доо Нови Сад 5.994.694,00
 8. Келеком доо Зрењанин 3.187.100,00
 9. Premtec доо Нови Сад 6.980.000,00
 10. Олеон доо Нови Сад 6.934.262,00
 11. Demka Trade доо Кањижа 4.307.194,00
 12. SKIK Tehnology доо Београд 5.100.000,00
 13. Бачки Дукат Плус доо Оџаци 4.289.624,00
 14. Prowood доо Беочин 6.410.289,00
 15. Статик доо Ковин 6.690.000,00
 16. Arhar Tex доо Ново Милошево 8.000.000,00
 17. Свелатрон доо Суботица 7.405.221,00
 18. Минесал доо Панчево 2.059.640,00
 19. Панел Про доо Нови Сад 8.000.000,00
 20. Natura Land доо Нови Сад 3.540.345,00
 21. Мираж доо Нови Сад 7.720.754,00
 22. TimCop доо Темерин 8.000.000,00
 23. Extraform доо Сента 2.386.767,00
 24. Gatex Lux доо Нови Сад 5.474.000,00
 25. Lampone export-import доо Бачки Петровац 8.000.000,00
 26. Hot Food Plus доо Каћ 4.710.000,00

УКУПНО: 149.997.866,00

Средства се додељују у укупном износу од 149.997.866,00 динара.

Образложење

Конкурсом за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за куповину опреме расписаним и објављеним у дневном листу „Дневник“ 28.02.2019. године предвиђенa је додела бесповратних средстава привредним друштвима за куповину опреме.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину („ Сл. лист АП Војводине“, број 60/2018), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 150.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4542 капиталне субвенције приватним предузећима.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од 26.02.2019. године је образовао Комисију за вредновање пријава на основу расписаног конкурса која израђује листу предлога пројеката за одобравање средстава а Скупштина Развојне агенције Војводине донела је Одлуку о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине, број СД-XIV-02/2019 oд 07.05.2019. године.

Привредна друштва којима су средства одобрена, потписаће Уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Решење можете преузети ОВДЕ