Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава кроз програм подршке акредитованим развојним агенцијама у области регионалног развоја на територији АП Војводине

На основу чланова 16., 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 – други пропис, 37/16 и 29/17, 24/19 и 66/20) и чланова 11., 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20 и 27/2021-ребаланс), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, дана 02.09.2021. године, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРОЗ ПРОГРАМ ПОДРШКЕ АКРЕДИТОВАНИМ РАЗВОЈНИМ АГЕНЦИЈАМА
У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

I

 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у оквиру својих надлежности, одобрене Програмске структуре за 2021. годину и Финансијског плана за 2021. годину, реализује Програм стручне, финансијске и административне подршке мерама и пројектима у области регионалног развоја путем финансирања реализације пројекaта акредитованих регионалних развојних агенција.

Општи циљ конкурса:

  • Јачање институционалног оквира на локалном нивоу за спровођење регионалне политике.

Специфични циљеви: 

  • Анализа рада и потенцијала акредитованих развојних агенција за период 2014 – 2020. година
  • Израда плана активности рада РРА за период 2022-2030

Финансијска средства опредељена за овај конкурс у износу од 2.500.000,00 динара  обезбеђена су Покрајинском скупштинском  одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 66/20 и 27/2021-ребаланс) у оквиру Програма 1505 Регионални развој, Програмска активност 15051001 Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја,  економска класификација 465 Остале дотације и трансфери.

II

ОСНОВНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

  1. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају акредитоване регионалне развојне агенције на територији АП Војводине.
  2. Учесници на конкурсу могу аплицирати само са једним пројектом као носиоци предлога пројекта.
  3. Пријаве на конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним обрасцима, попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце предлога пројекта.
  4. Конкурсна документација се може преузети са интернет странице Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs
  5. Попуњени обрасци конкурсне документације достављају се у штампаном облику – оригинал оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица и у електронском облику (ЦД).
  6. На коверти мора да стоји: „НЕ ОТВАРАТИКОНКУРС за доделу бесповратних средстава кроз програм подршке акредитованим развојним агенцијама у области регионалног развоја на територији АП Војводине“
  7. Пријаве се достављају на адресу:   

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
поштом или лично на писарници покрајинских органа управе у згради
Покрајинске владе АПВ

III

 ОСТАЛИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Рок за предају предлога пројекта је 25. септембар 2021. године.
Рок реализације пројектних активности је 31. децембар  2021. године.
Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
Оцењивање предлога пројеката вршиће се у складу са општим и специфичним циљевима конкурса.
Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће коначну одлуку о додели бесповратних средстава.  
Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs .
Корисник средстава ће закључити Уговор о коришћењу бесповратних средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Покрајински секретар ће за сваког корисника донети појединачно решење о преносу средстава.

За сва питања у вези са процедуром пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на olga.knezevic@vojvodina.gov.rs и marijana.rakic@vojvodina.gov.rs, радним даном од 9 до 14 часова.

Потребну документацију можете преузети ОВДЕ