Конкурс за представљање реализованих пројеката ЛС финансираних од стране ЕУ у периоду 2007.-2013.

На основу члана 38. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014) и члана 21.,  члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 50/2013, 24/2014 и 42/2014-ребаланс), Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

 

КОНКУРС
за преглед, анализу и представљање реализованих пројеката локалних самоуправа на територији
АП Војводине финансираних од стране ЕУ
у периоду 2007.-2013.

 

I

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат), у оквиру својих надлежности, закључака Покрајинске владе о међународној сарадњи јединица локалне самоуправе са територије АП Војводине и Финансијског плана Секретаријата за 2014. годину, суфинансираће реализацију пројекта који доприноси пружању подршке међународним активностима јединица локалне самоуправе са територије АП Војводине.
Циљ конкурса: Израда прегледа, анализа и представљање реализованих пројеката локалних самоуправа на територији АП Војводине финансираних од стране ЕУ у периоду 2007.-2013.

Пројекат организације цивилног друштва треба да допринесе:

транспарентности коришћења средстава европских фондова на територији АП Војводине;
упознавању јавности о постигнутим резултатима пројеката локалних самоуправа финансираним из фондова Европске уније и
побољшању услова за реализацију пројеката који ће се финансирати из средстава фондова ЕУ.

II

Средства опредељена за овај Конкурс износе 3.000.000,00 динара. Обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2014. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 50/2013, 24/2014 и 42/2014-ребаланс) у оквиру Програма међурегионалне сарадње и учешћа у процесу европских интеграција, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама.

Оцењивање предлога пројеката вршиће се у складу са постављеним циљевима и установљеним критеријумима Конкурса.

III

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 1. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају удружења грађана регистрована у Републици Србији.
 2. Учесници на конкурсу могу аплицирати само са једним пројектом као носиоци предлога пројекта.
 3. Пријаве на Конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним обрасцима, попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце предлога пројекта
 4. Конкурсна документација може се преузети са интернет странице, Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs
 5. Попуњени обрасци конкурсне документације достављају се у штампаном облику – оригинал оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица и у електронском облику (ЦД).
 6. Сопствено учешће подносиоца предлога пројекта или учешће других донатора мора бити најмање 15% од износа који додељује Секретаријат.
 7. На коверти мора да стоји назив „НЕ ОТВАРАТИ КОНКУРС за преглед, анализу и представљање реализованих пројеката локалних самоуправа на територији АП Војводине финансираних од стране ЕУ у периоду 2007-2013.
 8. Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе.
 9. Рок за предају предлога пројекта је 12. децембар 2014. године.
 10. Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
 11. Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће Одлуку о додели бесповратних средстава. На Одлуку се не може уложити жалба, нити друга правна средства.
 12. Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs.
 13. Покрајински секретар ће за сваког корисника средстава донети Решење о додели бесповратних средстава.
 14. Корисник средстава ће закључити Уговор о коришћењу бесповратних средстава са Секретаријатом.

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на е-маил: region.vojvodina.gov.rs или путем телефона 487 45 42, радним даном од 9 до 15 часова.

Преузмите документацију конкурса