A A A
Konkursi
 • Četvrtak, 30. April 2020. 10:00 Odluku o odlaganju postupanja, donošenja i sprovođenja odluka po konkursima raspisanim u periodu od 10.2.2020. godine Na osnovu člana 16. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“ 37/2014, 54/2014-dr.odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019) i mera utvrđenih Odlukom o uvođenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 29/2020) od 15. marta 2020. god, Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 31/2020) i Uputstva o merama prevencije i mere zaštite za Korona virus-COVID-19, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi: ODLUKU O ODLAGANJU POSTUPANJA, DONOŠENJA I SPROVOĐENJA ODLUKA PO KONKURSIMA raspisanim u periodu od 10.2.2020. godine OPŠIRNIJE
 • Četvrtak, 12. Mart 2020. 11:45 Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016 i 29/2017 i 24/2019) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2020. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 54/2019) i tačke 8. Konkursa za sufinansiranje projekata lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi: R e š e nj e o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja OPŠIRNIJE
 • Sreda, 11. Mart 2020. 8:00 Konkurs za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine – drugi poziv Na osnovu člana 24. stav 1. i 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016, 29/2017 i 24/2019) i člana 21.,člana 22. stav 4. i člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2020. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 54/2019), pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje: KONKURS za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine – drugi poziv OPŠIRNIJE
 • Ponedeljak, 09. Mart 2020. 12:50 Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine za 2020 Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016, 29/2017 i 24/2019) i tačke 10. Konkursa sa sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi: R e š e nj e o dodeli sredstava za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine OPŠIRNIJE
 • Petak, 21. Februar 2020. 10:00 Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja 2020 Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016 i 29/2017 i 24/2019) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2020. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 54/2019), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje: KONKURS za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja OPŠIRNIJE
 • Petak, 21. Februar 2020. 8:00 Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016, 29/2017, 24/19) i člana 21, člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu („Sl. list APV“, br. 54/2019), Odluke o obrazovanju budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine br. 025-24/2017 od 30. maja 2017. godine (Sl. list APV br. 26/2017) i Predloga mera Razvojne agencije Vojvodine za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja br. SD-XIII-5-1/2019 od 24.04.2019. godine, Odluke Skupštine društva Razvojne agencije Vojvodine o usvajanju predloga mera za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja br. SD-XIII-5-2/2019 od 24.04.2019. godine i Preporuke Skupštine društva Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad SD-XX-2/2020 od 19.02.2020. godine, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZADRUGAMA ZA KUPOVINU OPREME I SISTEMA ZA PRECIZNU POLJOPRIVREDU I OPREME ZA PRERAĐIVAČKE KAPACITETE OPŠIRNIJE
 • Sreda, 12. Februar 2020. 8:00 Konkurs za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016, 29/2017 i 24/2019) i člana 21.,člana 22. stav 4. i člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2020. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 54/2019), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje: KONKURS za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine OPŠIRNIJE
 • Ponedeljak, 10. Februar 2020. 9:31 Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016, 29/2017 i 24/19) i člana 21, člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu („Sl. list APV“, br. 54/2019), na osnovu Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“ br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), a u vezi sa Pokrajinskom uredbom o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. list APV“, br. 42/2017) i Obaveštenjem Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00002/2020-01/2 od 03. februara 2020. godine, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA KUPOVINU NOVE OPREME OPŠIRNIJE
 • Ponedeljak, 10. Februar 2020. 9:30 Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za otvaranje novih radnih mesta Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016, 29/2017 i 24/19) i člana 21, člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu („Sl. list APV“, br. 54/2019), na osnovu Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“ br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), a u vezi sa Pokrajinskom uredbom o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. list APV“, br. 42/2017) i Obaveštenjem Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00002/2020-01/2 od 03. februara 2020. godine, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA OPŠIRNIJE
 • Četvrtak, 21. Novembar 2019. 14:10 Resenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016, 29/2017 i 24/2019) i tačke 10. Konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi R e š e nj e o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika OPŠIRNIJE
 • Utorak, 19. Novembar 2019. 11:35 Rešenje o izmenama i dopunama rešenja o dodeli bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu kao i opreme za prerađivačke kapacitete Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016, 29/2017 i 24/2019), člana 21, 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Službeni list AP Vojvodine“, br. 60/2018 i 40/2019-rebalans), Odluke o obrazovanju budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine br. 025-24/2017 od 30. maja 2017. godine („Službeni list AP Vojvodine“, br. 26/2017), Obaveštenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00010/2019-01/4 od 28. juna 2019. godine, tačke I i tačke VI Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete, Preporuke Skupštine društva Razvojne agencije Vojvodine d.o.o Novi Sad br. SD-XIII-6/2019 od 24.04.2019. godine kao i Preporuke Skupštine društva Razvojne agencije Vojvodine d.o.o Novi Sad br. SD-XVII-1/2019 od 5.11.2019. godine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi R e š e nj e o izmenama i dopunama rešenja o dodeli bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu kao i opreme za prerađivačke kapacitete OPŠIRNIJE
 • Sreda, 13. Novembar 2019. 11:15 Rešenje o dodeli sredstava na Konkursu za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora za 2019. godinu Na osnovu člana 24.st. 2. i člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016, 29/2017 i 24/2019) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 60/2018 i 40/2019-rebalanas), pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi: R e š e nj e o dodeli sredstava na Konkursu za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora za 2019. godinu OPŠIRNIJE
 • Sreda, 06. Novembar 2019. 10:30 Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu kao i opreme za prerađivačke kapacitete Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016, 29/2017 i 24/2019), člana 21, 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Službeni list AP Vojvodine“, br. 60/2018 i 40/2019-rebalans), Odluke o obrazovanju budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine br. 025-24/2017 od 30. maja 2017. godine („Službeni list AP Vojvodine“, br. 26/2017), Obaveštenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00010/2019-01/4 od 28. juna 2019. godine, tačke I i tačke VI Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete, Preporuke Skupštine društva Razvojne agencije Vojvodine d.o.o Novi Sad br. SD-XIII-6/2019 od 24.04.2019. godine kao i Preporuke Skupštine društva Razvojne agencije Vojvodine d.o.o Novi Sad br. SD-XVII-1/2019 od 5.11.2019. godine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi R e š e nj e o dodeli bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu kao i opreme za prerađivačke kapacitete OPŠIRNIJE
 • Ponedeljak, 14. Oktobar 2019. 14:00 Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016, 29/2017 i 24/2019) i člana 21.,člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 60/2018 i 40/2019-rebalans), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje: KONKURS za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika OPŠIRNIJE
 • Ponedeljak, 30. Septembar 2019. 12:30 KONKURS za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora za 2019.godinu Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016, 29/2017 i 24/2019) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 60/2018 i 40/2019-rebalanas) Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje: KONKURS za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora OPŠIRNIJE
 • Sreda, 04. Septembar 2019. 9:30 Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016 i 29/2017) i člana 21, člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu („Sl. list APV“, br. 60/2018), Odluke o obrazovanju budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine br. 025-24/2017 od 30. maja 2017. godine (Sl. list APV br. 26/2017) i Predloga mera Razvojne agencije Vojvodine za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja br. SD-XIII-5-1/2019 od 24.04.2019. godine, Odluke Skupštine društva Razvojne agencije Vojvodine o usvajanju predloga mera za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja br. SD-XIII-5-2/2019 od 24.04.2019. godine i Preporuke Skupštine društva Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad SD-XIII-6/2019 od 24.04.2019. godine, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZADRUGAMA ZA KUPOVINU OPREME I SISTEMA ZA PRECIZNU POLJOPRIVREDU I OPREME ZA PRERAĐIVAČKE KAPACITETE OPŠIRNIJE
 • Sreda, 08. Maj 2019. 11:05 Dodelјena bespovratna sredstva privrednim društvima za otvaranje novih radnih mesta po Konkursu za 2019. godinu Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017), člana 13. Pokrajinske uredbe o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine ( „Službeni list AP Vojvodine“ 42/2017) kao i člana 7 st 1 tačke 1) , člana 11, 12 i 14. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“, br 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 119/2014), tačke I i tačke VI Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za otvaranje novih radnih mesta, obaveštenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00010/2019-01 od 08.02.2019. godine kao i Odluke Skupštine Razvojne agencije Vojvodine o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za privredni, polјoprivredni i ruralni razvoj AP Vojvodine, broj SD-XIV-01/2019 od 07.05.2019. godine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi R e š e nj e o dodeli bespovratnih sredstava privrednim društvima za otvaranje novih radnih mesta OPŠIRNIJE
 • Sreda, 08. Maj 2019. 11:05 Dodeljena bespovratna sredstva privrednim društvima po Konkursu za kupovinu opreme za 2019. godinu Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017), člana 13. Pokrajinske uredbe o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine ( „Službeni list AP Vojvodine“ 42/2017) kao i člana 7 st 1 tačke 1) , člana 11, 12 i 14. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“, br 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 119/2014), tačke I i tačke VI Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu opreme, obaveštenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00010/2019-01 od 08.02.2019. godine kao i Odluke Skupštine Razvojne agencije Vojvodine o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za privredni, polјoprivredni i ruralni razvoj AP Vojvodine, broj SD-XIV-02/2019 od 07.05.2019. godine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi R e š e nj e o dodeli bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu opreme OPŠIRNIJE
 • Utorak, 23. April 2019. 13:40 Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja za 2019 Na osnovu člana 24.i člana 38.stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017) i tačke 8. Konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja OPŠIRNIJE
 • Četvrtak, 28. Februar 2019. 10:50 KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA KUPOVINU OPREME Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016 i 29/2017) i člana 21, člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu („Sl. list APV“, br. 60/2018), na osnovu Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“ br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), a u vezi sa Pokrajinskom uredbom o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br. 42/2017), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA KUPOVINU OPREME OPŠIRNIJE
 • Četvrtak, 28. Februar 2019. 10:40 KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA OTVARANјE NOVIH RADNIH MESTA Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016 i 29/2017) i člana 21, člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu („Sl. list APV“, broj 60/2018), na osnovu Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), a u vezi s Pokrajinskom uredbom o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj 42/2017), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA OTVARANјE NOVIH RADNIH MESTA OPŠIRNIJE
 • Sreda, 27. Februar 2019. 10:50 KONKURS za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016 i 29/2017) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 60/2018), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje: KONKURS za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja OPŠIRNIJE
 • Ponedeljak, 17. Decembar 2018. 13:15 Rešenje o izmenama i dopunama rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionog projekta Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“ , broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017), člana 13. Pokrajinske uredbe o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine ( „Službeni list AP Vojvodine“ 42/2017) kao i člana 7 st 1 tačke 1) , člana 11, 12 i 14. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“, br 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 119/2014), tačke I i tačke VI Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionog projekta, dopisa broj 401-00-00108/2018-01 Komisije za kontrolu državne pomoći od 7. septembra 2018. godine kao i Odluke o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za ruralni razvoj AP Vojvodine, broj SD-XI-05/2018 od 07.11.2018. godine Skupštine Razvojne agencije Vojvodine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi Rešenje o izmenama i dopunama rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionog projekta OPŠIRNIJE
 • Petak, 14. Decembar 2018. 9:10 JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNјU I LOKALNU SAMOUPRAVU Na osnovu člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 21/16) i člana 17. stav 1, člana 18. stav 2, člana 19. stav 2, člana 20. i 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", broj 95/16) i člana 24. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“ broj 37/14, 54/14-dr. odluka i 37/16) oglašava se: JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNјU I LOKALNU SAMOUPRAVU I Organ u kom se popunjava radno mesto: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad II Radno mesto koje se popunjava: Savetnik za realizaciju investicionih projekata – 1 izvršilac, na neodređeno vreme OPŠIRNIJE
 • Sreda, 07. Novembar 2018. 13:25 R e š e nj e o dodeli bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionog projekta Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“ , broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017), člana 13. Pokrajinske uredbe o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine ( „Službeni list AP Vojvodine“ 42/2017) kao i člana 7 st 1 tačke 1) , člana 11, 12 i 14. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“, br 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 119/2014), tačke I i tačke VI Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionog projekta, dopisa broj 401-00-00108/2018-01 Komisije za kontrolu državne pomoći od 7. septembra 2018. godine kao i Odluke o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za ruralni razvoj AP Vojvodine, broj SD-XI-05/2018 od 07.11.2018. godine Skupštine Razvojne agencije Vojvodine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi R e š e nj e o dodeli bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionog projekta OPŠIRNIJE
 • Ponedeljak, 22. Oktobar 2018. 13:55 Rešenje o dodeli sredstava na Konkursu za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i i 29/2017) i tačke 10. Konkursa za za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi Rešenje o dodeli sredstava na Konkursu za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora OPŠIRNIJE
 • Ponedeljak, 17. Septembar 2018. 9:30 KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA POVEZANIH SA REALIZACIJOM INVESTICIONOG PROJEKTA Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016 i 29/2017) i člana 21, člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, broj 57/2017, 17/2018-rebalans i 29/2018-rebalans), na osnovu Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), a u vezi s Pokrajinskom uredbom o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj 42/2017), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat) raspisuje: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA POVEZANIH SA REALIZACIJOM INVESTICIONOG PROJEKTA OPŠIRNIJE
 • Četvrtak, 06. Septembar 2018. 10:40 KONKURS za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 57/2017, 17/2018-rebalans i 29/2018-rebalans ), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje: KONKURS za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora OPŠIRNIJE
 • Utorak, 10. Jul 2018. 12:15 Rešenje o izmenama i dopunama rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“ , broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017), člana 13. Pokrajinske uredbe o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine ( „Službeni list AP Vojvodine“ 42/2017) kao i člana 7 st 1 tačke 1) , člana 11, 12 i 14. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“, br 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 119/2014), tačke VI Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta , Rešenja broj 401-00-00084/2/2017-01 Komisije za kontrolu državne pomoći i Odluke o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za ruralni razvoj AP Vojvodine, broj SD-X-06/2018 od 06.07.2018. godine Skupštine Razvojne agencije Vojvodine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi Rešenje o izmenama i dopunama rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta kojim se menja Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta broj: 141-401-606/2018-04 od 11.05.2018. godine. OPŠIRNIJE
 • Sreda, 04. Jul 2018. 15:50 Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja-drugi poziv Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017) i tačke 8. Konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja-drugi poziv, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi R e š e nj e o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja-drugi poziv OPŠIRNIJE
 • Ponedeljak, 02. Jul 2018. 14:45 Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika 2018 Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017) i tačke 8. Konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika OPŠIRNIJE
 • Ponedeljak, 02. Jul 2018. 14:30 Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, 2018 godina Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017) i tačke 8. Konkursa za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, 2018 godina OPŠIRNIJE
 • Četvrtak, 21. Jun 2018. 10:26 Javni konkurs za popunјavanјe izvrsilackog radnog mesta Na osnovu člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 21/16) i člana 17. stav 1, člana 18. stav 2, člana 19. stav 2, člana 20. i 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", broj 95/16) i člana 24. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“ broj 37/14, 54/14-dr. odluka i 37/16) oglašava se: JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNјU I LOKALNU SAMOUPRAVU OPŠIRNIJE
 • Petak, 08. Jun 2018. 9:20 KONKURS za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja-drugi poziv Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016 i 29/2017) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 57/2017 i 17/2018 rebalans), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje: KONKURS za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja-drugi poziv OPŠIRNIJE
 • Utorak, 05. Jun 2018. 11:20 R e š e nj e o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednih društava povezanih sa realizacijom investicija Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“ , broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017), člana 13. Pokrajinske uredbe o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine ( „Službeni list AP Vojvodine“ 42/2017) kao i člana 7 st 1 tačke 1) , člana 11, 12 i 14. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“, br 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 119/2014), tačke VI Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednih društava povezanih sa realizacijom investicija , Rešenja broj 401-00-00084/2/2017-01 Komisije za kontrolu državne pomoći kao i Odluke o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za ruralni razvoj AP Vojvodine, broj SD-IX-02/2018 od 01.06.2018. godine Skupštine Razvojne agencije Vojvodine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi R e š e nj e o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednih društava povezanih sa realizacijom investicija OPŠIRNIJE
 • Petak, 01. Jun 2018. 12:00 KONKURS za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravlјačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, 2018 godina Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016 i 29/2017) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 57/2017 i 17/2018-rebalans), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje: KONKURS za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravlјačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, 2018 godina OPŠIRNIJE
 • Petak, 01. Jun 2018. 10:40 KONKURS za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016 i 29/2017) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje: KONKURS za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika OPŠIRNIJE
 • Ponedeljak, 14. Maj 2018. 13:10 Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“ , broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017), člana 13. Pokrajinske uredbe o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine ( „Službeni list AP Vojvodine“ 42/2017) kao i člana 7 st 1 tačke 1) , člana 11, 12 i 14. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“, br 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 119/2014), tačke VI Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta , Rešenja broj 401-00-00084/2/2017-01 Komisije za kontrolu državne pomoći kao i Odluke o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za ruralni razvoj AP Vojvodine, broj SD-VIII-05/2018 od 09.05.2018. godine Skupštine Razvojne agencije Vojvodine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi R e š e nj e o dodeli bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta OPŠIRNIJE
 • Petak, 11. Maj 2018. 13:30 Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016 i 29/2017) i tačke 8. Konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi R e š e nj e o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja OPŠIRNIJE
 • Utorak, 24. April 2018. 6:00 Konkurs za popunjavanje jednog izvršilačkog mesta Na osnovu člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 21/16) i člana 17. stav 1, člana 18. stav 2, člana 19. stav 2, člana 20. i 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", broj 95/16) i člana 24. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“ broj 37/14, 54/14-dr. odluka i 37/16) oglašava se: JAVNI KONKURS ЗА POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU OPŠIRNIJE
 • Četvrtak, 29. Mart 2018. 9:20 Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja - rok 20.04.2018. Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016 i 29/2017) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 57/2017), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje: KONKURS za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja OPŠIRNIJE
 • Sreda, 21. Februar 2018. 11:15 Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016 i 29/2017) i člana 21, člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, broj 57/2017), na osnovu Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“ br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), a u vezi s Pokrajinskom uredbom o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj 42/2017), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat) raspisuje: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA POVEZANIH SA REALIZACIJOM NOVOG INVESTICIONOG PROJEKTA OPŠIRNIJE
 • Sreda, 21. Februar 2018. 11:15 Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednih društava povezanih sa realizacijom investicija Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016 i 29/2017) i člana 21, člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, broj 57/2017), na osnovu Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“ br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), a u vezi s Pokrajinskom uredbom o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj 42/2017), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat) raspisuje: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU OPREME PRIVREDNIH DRUŠTAVA POVEZANIH SA REALIZACIJOM INVESTICIJA OPŠIRNIJE
 • Četvrtak, 08. Februar 2018. 11:20 Rešenje o izmenama Rešenja o dodeli sredstava po Konkursu za podršku organizacijama civilnog društva Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i i 29/2017) i tačke 9. Konkursa za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koje doprinose afirmaciji i promociji sistema menadžment kvaliteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi Rešenje o izmenama Rešenja o dodeli sredstava po Konkursu za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose afirmaciji i promociji sistema menadžment kvaliteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine OPŠIRNIJE
 • Utorak, 23. Januar 2018. 6:00 Javni konkurs za popunjavanje dva izvršilačka radna mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Na osnovu člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 21/16, 113/17 i 113/17-dr.zakon) i člana 17. stav 1, člana 18. stav 2, člana 19. stav 2, člana 20. i 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", broj 95/16) i člana 24. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“ broj 37/14, 54/14-dr. odluka i 37/16) oglašava se: JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE DVA IZVRŠILAČKA RADNA MESTA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU OPŠIRNIJE
 • Utorak, 19. Decembar 2017. 14:40 Rešenje o dodeli sredstva na Konkursu za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose afirmaciji i promociji sistema menadžment kvaliteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i i 29/2017) i tačke 9. Konkursa za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koje doprinose afirmaciji i promociji sistema menadžment kvaliteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi Rešenje o dodeli sredstva na Konkursu za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose afirmaciji i promociji sistema menadžment kvaliteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine OPŠIRNIJE
 • Petak, 15. Decembar 2017. 10:35 Rešenje o neuspehu javnog konkursa Na osnovu člana 110. stav 1. tačka 4. a u vezi člana 105. i 106. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj: 21/16) i člana 16. i 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV", broj 37/14 i 54/2014-dr. odluka, 37/2016 i 29/2017) pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, doneo je: REŠENJE O NEUSPEHU JAVNOG KONKURSA OPŠIRNIJE
 • Ponedeljak, 11. Decembar 2017. 14:55 Rešenje o dodeli sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017), člana 13. Pokrajinske uredbe o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine („Sl glasnik APV“ 42/2017) kao i člana 7. st. 1, tačka 1., član 11., 12., i 14. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013i 119/2014) , tačke VI Konkursa za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i Odluke o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za privredni, poljoprivredni i ruralni razvoj AP Vojvodine, br. SD-VI-6/2017 od 09.12.2017. Skupštine Razvojne agencije Vojvodine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi Rešenje o dodeli sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine OPŠIRNIJE
 • Sreda, 29. Novembar 2017. 15:30 Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017) i tačke 7. i 8. Konkursa za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine OPŠIRNIJE
 • Četvrtak, 23. Novembar 2017. 15:30 Rešenje o dodeli sredstava na Konkursu za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja – drugi poziv Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i i 29/2017) i tačke 8. Konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja – drugi poziv, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi Rešenje o dodeli sredstava na Konkursu za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja – drugi poziv OPŠIRNIJE
 • Petak, 10. Novembar 2017. 11:20 Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i i 29/2017) i tačke 8. Konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi Rešenjeo dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika OPŠIRNIJE
 • Petak, 10. Novembar 2017. 10:35 Rešenje o dodeli sredstava na Konkursu za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i i 29/2017) i tačke 8. Konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi Rešenjeo dodeli sredstava na Konkursu za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora OPŠIRNIJE
 • Petak, 10. Novembar 2017. 6:00 Javni konkurs za popunjavanje dva izvršilačka radna mesta u Пokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Na osnovu člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 21/16) i člana 17. stav 1, člana 18. stav 2, člana 19. stav 2, člana 20. i 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", broj 95/16) i člana 24. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“ broj 37/14, 54/14-dr. odluka i 37/16) oglašava se JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE DVA IZVRŠILAČKA RADNA MESTA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU OPŠIRNIJE
 • Četvrtak, 09. Novembar 2017. 9:35 Konkurs za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koje doprinose afirmaciji i promociji sistema menadžment kvaliteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016 i 29/2017) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje: Konkurs za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koje doprinose afirmaciji i promociji sistema menadžment kvaliteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine OPŠIRNIJE
 • Utorak, 24. Oktobar 2017. 10:25 Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016 i 29/2017) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje: Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine OPŠIRNIJE
 • Utorak, 17. Oktobar 2017. 10:55 Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja – drugi poziv Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016 i 29/2017) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje: KONKURS za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja – drugi poziv OPŠIRNIJE
 • Ponedeljak, 16. Oktobar 2017. 11:20 Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i i 29/2017) i tačke 8. Konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi: R e š e nj e o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja OPŠIRNIJE
 • Ponedeljak, 09. Oktobar 2017. 11:20 Poziv za učešće na foto-konkursu DKMT Regionalna razvojna agencija Neprofitno javno društvo poziva Vas da povodom održavanja svečane skupštine DKMT koja će se održati 21. novembra 2017.godine u Novom Sadu učestvujete na foto- konkursu pod naslovom „ Život u Evroregiji Dunav-Kriš-Moriš-Tisa“. Neophodno je da se u prijavi na konkurs prilože fotografije koje prikazuju vrednosti evroregije, svakodnevnicu ljudi koji žive u pograničnom području, kao i fotografije koje dočaravaju trenutke života pored granice. OPŠIRNIJE
 • Četvrtak, 05. Oktobar 2017. 12:10 Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016 i 29/2017) i člana 21, člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 27/2017-ispravka, 29/2017 i 39/2017), na osnovu Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“ br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), a u vezi s Pokrajinskom uredbom o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj 42/2017), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat) raspisuje:Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine OPŠIRNIJE
 • Sreda, 04. Oktobar 2017. 10:45 Konkurs za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016 i 29/2017) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje: OPŠIRNIJE
 • Petak, 29. Septembar 2017. 8:00 Javni kоnkurs за popunjavanje izvršilačkog radnog mesta Na osnovu člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 21/16) i člana 17. stav 1, člana 18. stav 2, člana 19. stav 2, člana 20. i 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", broj 95/16) i člana 24. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“ broj 37/14, 54/14-dr. odluka i 37/16) oglašava se OPŠIRNIJE
 • Sreda, 13. Septembar 2017. 10:00 Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016 i 29/2017) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja OPŠIRNIJE
 • Sreda, 14. Jun 2017. 0:00 Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava akreditovanim RRA Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat) u okviru svojih nadležnosti, odobrene Programske strukture za 2017. godinu i Finansijskog plana za 2017. godinu, realizuje Program stručne, finansijske i administrativne podrške merama i projektima u oblasti regionalnog razvoja putem sufinansiranja realizacije projekata akreditovanih regionalnih razvojnih agencija. Opšti cilj konkursa: Jačanje institucionalnog okvira i uspostavljanje održive administrativne strukture na lokalnom nivou za sprovođenje regionalne politike. OPŠIRNIJE
 • Sreda, 23. Novembar 2016. 0:00 Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje organizacije manifestacija i susreta međunarodnog karaktera na teritoriji APV Na osnovu Konkursa za organizaciju manifestacija i susreta međunarodnog karaktera na teritoriji AP Vojvodine, koji je Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisao 10. novembra 2016. godine, doneto je Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje u iznosu od 1.000.000,00 dinara. OPŠIRNIJE
 • Četvrtak, 10. Novembar 2016. 9:10 Konkurs za organizaciju manifestacija i susreta međunarodnog karaktera na teritoriji AP Vojvodine Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru svojih nadležnosti, odobrene Programske strukture za 2016.godinu i Finansijskog plana za 2016.godinu, sufinansiraće realizaciju projekata za organizaciju manifestacija i susreta. Cilj konkursa je postizanje uspostavljanja novih formi međuregionalne saradnje i aktivno uključivanje u programe regionalnog razvoja. Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 1.000.000,00 dinara. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, a rok za predaju predloga projekta je 18. novembar 2016. godine, do 12,00 časova – blagovremenim će se smatrati samo prijave koje budu predate (poštom ili na pisarnici) do istaknutog roka za predaju predloga projekata. OPŠIRNIJE
 • Sreda, 04. Novembar 2015. 9:30 Dodeljena sredstva regionalnim razvojnim agencijama Na osnovu Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za praćenje realizacije Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020 u oblasti upravlјanja projektima, koji je Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisao 11. septembra 2015. godine, doneto je rešenje o dodeli bespovratnih sredstava akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. Odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 7 miliona dinara odobrena su Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka 2 miliona dinara, Regionalnom centru za društveno-ekonomski razvoj Banat 2 miliona dinara, Regionalnoj razvojnoj agenciji Srem 2 miliona dinara i Regionalnoj razvojnoj agenciji Panonreg milion dinara. OPŠIRNIJE
 • Utorak, 20. Oktobar 2015. 12:25 Dodeljena sredstva za sufinansiranje analize stanja i procena kapaciteta za upravljanje LER i JLS Na osnovu Konkursa za sufinansiranje realizacije projekata udruženja građana, koji doprinose izgradanji efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede, koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneto je Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje realizacije projekata. Sredstva u iznosu od 1.975.000,00 dinara su dodeljena Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED) iz Beograda. OPŠIRNIJE
 • Petak, 11. Septembar 2015. 0:00 Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu realizuje Program stručne, finansijske i administrativne podrške merama i projektima u oblasti regionalnog razvoja putem sufinansiranja realizacije projekata akreditovanih regionalnih razvojnih agencija. Ovi projekti treba da doprinesu Jačanje institucionalnog okvira i uspostavljanje održive administrativne strukture na lokalnom nivou za sprovođenje regionalne politike, kao i unapređenju procesa sprovođenja Akcionog plana za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020. OPŠIRNIJE
 • Utorak, 01. Septembar 2015. 8:00 Konkurs: Analiza stanja i procena kapaciteta za upravlјanje LER u JLS Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u dalјem tekstu: Sekretarijat) u okviru svojih nadležnosti, odobrene Programske strukture za 2015. godinu i Finansijskog plana za 2015. godinu sufinansiraće realizaciju projekata udruženja građana, koji doprinose izgradanji efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede. Sredstva opredelјena za ovaj konkurs iznose 1.975.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 53/2014, 54/2014 i 29/2015) u okviru Programa 0608 Sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 06081001 Podrška uređenju sistema lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 481000 Dotacije nevladinim organizacijama. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji. OPŠIRNIJE
 • Sreda, 29. Jul 2015. 12:30 Dodeljena sredstva za sufinansiranje u oblasti upravljanja projektima Na osnovu Konkursa za sufinansiranje unapređenja delotvornosti i efikasnosti rada institucija u oblasti upravljanja projektima, koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneto je Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje realizacije projekata. Sredstva u iznosu od 12 miliona dinara su dodeljena jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine i to OPŠIRNIJE
 • Četvrtak, 16. Jul 2015. 0:00 Odluka o dodeli sredstava po Konkursu za doprinos razumevanju procesa evropskih integracija Na osnovu Konkursa za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija, koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donešena je Odluka o dodeli sredstava za sufinansiranje realizacije projekata. OPŠIRNIJE
 • Ponedeljak, 08. Jun 2015. 8:00 Konkurs za sufinansiranje unapređenja rada institucija u oblasti upravlјanja projektima Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje Konkurs za sufinansiranje unapređenja delotvornosti i efikasnosti rada institucija u oblasti upravlјanja projektima. Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru svojih nadležnosti, programske strukture budžeta i Finansijskog plana za 2015. godinu u oblasti lokalne samouprave, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose razvoju efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede do 85 % od ukupne vrednosti projekta. OPŠIRNIJE
 • Četvrtak, 04. Jun 2015. 0:00 Izmena konkursa za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija Konkurs za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija, objavlјen u dnevnom listu „Danas“, dana 29.05.2015. godine, menja se u pogledu iznosa sredstava, tako da se iznos sredstava od „3.500.000,00 dinara“ zamenjuje iznosom od „2.935.628,00 dinara“. OPŠIRNIJE
 • Petak, 29. Maj 2015. 8:21 Konkurs za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija, maj 2015 Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru svojih nadležnosti, odobrene Programske strukture za 2015. godinu i Finansijskog plana za 2015. godinu, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija. Cilj konkursa je postizanje šireg društvenog konsenzusa o evropskom putu i uključivanje svih društvenih subjekata u proces pristupanja Evropskoj uniji. Od ključnog značaja je unapređenje informisanosti i razumevanja građana o procesu pristupanja Evropskoj uniji. Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 3.500.000,00 dinara. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, a rok za predaju predloga projekta je 8. jun 2015. godine. OPŠIRNIJE
 • Petak, 08. Maj 2015. 15:24 Doneta odluka o dodeli sredstava za sufinansiranje realizacije projekata Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je doneo Odluku o dodeli sredstava za sufinansiranje realizacije projekata koji doprinose unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija u ukupnom iznosu od 3.469.372,00 dinara. OPŠIRNIJE
 • Sreda, 22. April 2015. 0:00 Javni konkurs za subvencionisanje troškova ulaganja u materijalnu movinu u 2015. godini Javni konkurs za subvencionisanje troškova ulaganja u materijalnu imovinu predstavlјa osnov za dodelu regionalne investicione državne pomoći. Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošlјavanje i ravnopravnost polova dodelјuje subvencije u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 dinara. u okviru programa Podsticaji razvoju privrede. OPŠIRNIJE
 • Petak, 13. Mart 2015. 8:30 Konkurs za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat) u okviru svojih nadležnosti, odobrene Programske strukture za 2015. godinu i Finansijskog plana za 2015. godinu, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija. Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 3.500.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 53/2014) u okviru Programa 0601 Podrška pristupanju Srbije EU, Programska aktivnost 06011002 Upoznavanje javnosti o procesu evropskih integracija i politikama EU, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji. OPŠIRNIJE
 • Petak, 19. Decembar 2014. 0:00 Odluka o dodeli bespovratnih sredstava Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014) i tačke 11. Konkursu za pregled, analizu i predstavlјanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007-2013 pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneo je Odluku o dodeli bespovratnih sredstava shodno Konkursu za pregled, analizu i predstavlјanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007-2013. OPŠIRNIJE
 • Petak, 12. Decembar 2014. 0:00 Rešenje o dodeli sredstava za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014) i tačke 11. Konkursa za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika, Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneo je Rešenje o dodeli sredstava za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika. Konkursom za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika raspisanim 06. 11. 2014. godine i objavlјenim u dnevnom listu „Danas“ i Izmenom Konkursa za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika objavlјenim u dnevnom listu „Danas“ 10.12.2014. godine predviđeno je: sufinansiranje aktivnog uklјučivanja organizacija civilnog društva u procese jačanja odgovornosti i transparentnosti javne uprave, definisanje strateških pravaca razvoja lokalnih zajednica i približavanje ideje i procedura evropskih integracija i regionalizma. OPŠIRNIJE
 • Sreda, 10. Decembar 2014. 13:32 Izmena konkursa za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika Na osnovu člana 38. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014) i člana 21 i 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 50/2013, 24/2014 i 42/2014-rebalans), Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu objavljuje IZMENU KONKURSA za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika. OPŠIRNIJE
 • Subota, 06. Decembar 2014. 0:00 Konkurs za predstavljanje realizovanih projekata LS finansiranih od strane EU u periodu 2007.-2013. Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat), u okviru svojih nadležnosti, zaključaka Pokrajinske vlade o međunarodnoj saradnji jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i Finansijskog plana Sekretarijata za 2014. godinu, sufinansiraće realizaciju projekta udruženja građana koji doprinosi unapređenju informisanja, razumevanja i znanja građana o realizovanim projektima sufinansiranih iz fondova Evropske unije. OPŠIRNIJE
 • Četvrtak, 06. Novembar 2014. 8:00 Konkurs za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u okviru svojih nadležnosti i Finansijskog plana za 2014. godinu u oblasti lokalne samouprave, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose efikasnom upravlјanju razvojem jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine. Sredstva opredelјena za ovaj Konkurs iznose 4.300.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 50/2013, 24/2014 i 42/2014-rebalans). Iznos sredstava koji odobrava Sekretarijat po projektu iznosi maksimalno 200.000,00 dinara. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji. OPŠIRNIJE
 • Četvrtak, 04. Septembar 2014. 0:00 Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti efikasnih lokalnih i regionalnih javnih politika Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski doneo je rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata koji doprinose unapređenju izrade i sprovođenja efikasnih lokalnih i regionalnih javnih politika. Sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godine („Sl. List APV“ br. 50/2013 i 24/2014) u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 481, Dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 3.689.500,00 dinara. Radi unapređenja izrade i sprovođenja efikasnih lokalnih i regionalnih javnih politika jačanjem uloge civilnog društva čime se stvaraju se uslovi za unapređenje procesa strateškog planiranja kao i početak procesa programskog budžetiranja i efikasnije upravljanje sredstvima iz domaćih i međunarodnih fondova, Pokrajinska Vlada AP Vojvodine imajući u vidu likvidne mogućnosti budžeta obezbedila je sredstva za ove namene u visini 3.689.500,00 dinara. Udruženja građana kojima su odobrena sredstva za namene navedene u njihovim projektima, potpisaće ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. OPŠIRNIJE
 • Četvrtak, 21. Avgust 2014. 12:10 Za lokalne samouprave u Vojvodini 47 miliona dinara Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansirao je projekte 28 lokalnih samouprava u Vojvodini, na osnovu Konkursa o sufinansiranju unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u Vojvodini u ukupnom iznosu od oko 47 miliona dinara. Konkurs je završen 11. jula 2014. godine, a pravo učešća su imale lokalne samouprave sa teritorije Vojvodine. OPŠIRNIJE
 • Sreda, 06. Avgust 2014. 0:00 Konkurs za unapređenje efikasnih javnih politika Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u okviru svojih nadležnosti i Finansijskog plana za 2014. godinu u oblasti lokalne samouprave, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose efikasnom upravlјanju razvojem jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine. Sredstva opredelјena za ovaj Konkurs su u iznosu od 4.000.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 50/2013) u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji. OPŠIRNIJE
 • Subota, 28. Jun 2014. 0:00 Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u JLS Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u okviru svojih nadležnosti i Finansijskog plana za 2014. godinu, definisao je potrebu za unapređenjem institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini, u cilju osnaživanja lokalnih vlasti da odgovore na zahteve koje pred njih postavlja pristupanje EU. Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu (“Sl. list APV”, br. 50/2013) u ukupnom iznosu od 55.000.000,00 dinara , u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti. Pravo učešća na Konkursu, kao podnosioci projekata, imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine. OPŠIRNIJE
 • Sreda, 23. April 2014. 0:00 Stipendija za boravak studenata u Berlinu Nemački Bundestag u saradnji sa tri univerziteta u Berlinu nudi stipendije visoko-kvalifikovanim i politički zainteresovanim mladim osobama iz zemalja istočne i jugoistočne Evrope. Mladim ljudima iz Srbije pruža se mogućnost da u toku petomesečnog boravka u Nemačkoj u periodu od 1. marta do 31. jula 2015. godine upoznaju politički sistem Savezne Republike Nemačke i Evropske unije. Stipendisti će u okviru svoje prakse aktivno učestvovati u radu kancelarije jednog od poslanika Bundestaga i tako se upoznati sa parlamentarnim sistemom i političkim procesom donošenja odluka u Nemačkoj. OPŠIRNIJE
 • Petak, 11. April 2014. 13:30 Dodeljenja sredstva NALED-u za projekat Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu dodelio je sredstva Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED) za projekat „Povoljno poslovno okruženje kao pokretač razvoja Vojvodine“ u okviru Konkursa za podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave. OPŠIRNIJE
 • Sreda, 05. Mart 2014. 0:00 Konkurs za podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju povoljnog poslovnog okruženja Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u okviru svojih nadležnosti i Finansijskog plana za 2014. godinu definisao je potrebu za podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju značaja moderne i efikasne lokalne samouprave u cilju uspostavljanja povoljnog poslovnog okruženja. Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Sl. list APV“, broj 50/2013) u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji. OPŠIRNIJE
 • Utorak, 22. Oktobar 2013. 13:40 Odobrena sredstva za sufinansiranje troškova učešća JLS na sajmu INVESTEXPO 2013 Odobrava se isplata sredstava za sufinansiranje troškova učešća jedinica lokalnih samouprava iz AP Vojvodine na 8. Međunarodnom INVESTEXPO Sajmu investicija i Dana energetike u Novom Sadu i to: OPŠIRNIJE
 • Četvrtak, 03. Oktobar 2013. 0:00 Rešenje o dodeli finansijskih sredstava za jačanje uloge civilnog društva u pripremi, sporovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou U cilju jačanja uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou, odnosno informisanju i edukaciji javnosti, konsultovanju javnosti, uspostavljanju dijaloga između različitih zainteresovanih strana sa lokalnom samoupravom i uspostavljanju partnerstva, Vlada AP Vojvodine imajući u vidu likvidne mogućnosti budžeta obezbedila je sredstva za ove namene u visini 3.992.280,40 dinara. Udruženja registrovana u Republici Srbiji sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, kojima su odobrena sredstva za namene navedene u njihovim projektima, potpisaće ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. OPŠIRNIJE
 • Petak, 27. Septembar 2013. 11:00 Konkurs za sufinansiranje učešća lokalnih samouprava na sajmu INVESTEXPO Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova učešća jedinica lokalnih samouprava iz AP Vojvodine na 8. Međunarodnom INVESTEXPO Sajmu investicija i Dana energetike u Novom Sadu. Sredstva za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom Odlukom o budžetu APV za 2013. godinu u visini od 1.600.000,00 dinara. Cilј Konkursa je promocija investicionih mogućnosti, prezentacija osnovnih karakteristika privrednih potencijala, infrastrukturnih kapaciteta, industrijskih i radnih zona, turističkih kapaciteta i izgradnje sportskih centara jedinica lokalnih samouprava. Pravo učešća na Konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine. Sredstva za sufinansiranje dodelјivaće se bespovratno u maksimalnom iznosu do 80.000,00 dinara po podnetom predlogu projekta. OPŠIRNIJE
 • Sreda, 18. Septembar 2013. 0:00 Raspisan konkurs za prijem radnika na određeno vreme Raspisan oglas za prijem radnika na određeno vreme u Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu do povratka radnika sa funkcije OPŠIRNIJE
 • Sreda, 14. Avgust 2013. 0:00 Raspisan kokurs za stipendije za strane umetnike u Štajerskoj U ime Vlade pokrajine Štajerske, ministar za kulturu dr Kristijan Buhman (Christian Buchmann) raspisao je stipendiju za mlade umetnike, kustose i teoretičare na svim poljima savremene umetnosti za 2014. godinu. Stipendije će biti dodeljene na osnovu predloga komisije. Ovaj program se odnosi na slobodne umetnike/kustose/teoretičare savremene umetnosti iz evropskih i neevropskih zemalja, koji su zainteresovani za saradnju sa štajerskim umetnicima. Korisnicima stipendije će biti odobreno 850 evra mesečno za produžena istraživanja i troškove života, uključujući i stanovanje. Umetnicima će biti naplaćen doprinos za administrativne troškove. Trajanje stipendija će biti određeno u odnosu na obim kulturnog projekta. Više informacija možete naći na: www.kulturservice.steiermark.at OPŠIRNIJE
 • Ponedeljak, 12. Avgust 2013. 0:00 Javni konkurs za udruženja građana u oblasti efikasnih javnih politika i usluga Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje Konkurs za jačanje uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou. Putem konkursa dodeljuju se bespovratna sredstva udruženjima građana u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara (slovima:četirimilionadinara), obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu. Cilj konkursa je da sa se na lokalnom nivou unapredi informisanje, edukacija i konsultovanje javnosti, uspostavi dijalog između različitih zainteresovanih strana i/ili sa lokalnom samoupravom i uspostave partnerstva kako bi se doprinelo razvoju demokratije, poštovanju ljudskih prava, efikasnosti i dostupnosti javnih usluga i u najširem smislu poboljšanju kvaliteta života građana. OPŠIRNIJE
 • Sreda, 24. Jul 2013. 0:00 Rešenje o dodeli sredstava jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini Radi unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini koje će doprineti poboljšanju usluga koje jedinice lokalne samouprave pružaju građanima i poslovnom sektoru, povećanom učešću građana u upravljanju javnim poslovima, jačanju institucionalnih okvira za postizanje zadovoljavajućeg nivoa koordinacije i delotvornosti javnih politika, Vlada AP Vojvodine imajući u vidu likvidne mogućnosti budžeta obezbedila je sredstva za ove namene u visini 53.360.140,00 dinara. Na osnovu člana 21. i 23. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 40/2012) i odeljka IV. tačka 7. Konkursa za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini, pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Branislav Bugarski doneo je Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u 42 jedinice lokalnih samouprava u AP Vojvodini. OPŠIRNIJE
 • Četvrtak, 18. Jul 2013. 0:00 Javni konkurs za dodelu subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu u 2013. godini Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje subvencije u ukupnom iznosu od 46.000.000,00 dinara. Sredstva se odobravaju namenski, po principu refundacije, za troškove ulaganja u materijalnu imovinu, umanjene za iskazan iznos poreza na dodatnu vrednost - do maksimalnog iznosa od 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po privrednom subjektu. Konkurs je otvoren do 01. oktobra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu. OPŠIRNIJE
Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: