Одлуку о измени одлуке о додели бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2022. години

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016, 29/2017, 24/19, 66/20 и 38/21), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 42/2017) као и Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014, 23/2021-др. уредбе и 62/2021-др. уредбе), тачке I и тачке VI Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2022. години, Обавештења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00132/2022-01/4 од 22.3.2022. године као и Измене и допуне Препоруке Скупштине друштва Развојна агенција Војводине за привредна друштва чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине, бр. СД-XXVI-03/2022 oд 28.9.2022. године, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
о додели бесповратних средстава привредним друштвима
за куповину нове опреме у 2022. години

Мења се Одлука о додели бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2022. години,

брише се:

Ред.бр Привредно друштво Износ
32 Феромонт Опрема АД Панчево 8.000.000,00 динара

а додаје:

Ред.бр Привредно друштво Износ
43 Гепард ВИС доо Нови Сад 7.968.840,00 динара

Средства се додељују у укупном износу од 239.074.526,79 динара.

У осталом, Одлука остаје неизмењена.

Образложење

Дана 10.8.2022. године, подносилац пријаве Феромонт Опрема АД Панчево обратио се Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавештењем којим је образложио разлоге за одустајање од доделе бесповратних средстава. Комисија за проверу и оцењивање приспелих пријава по Јавном конкурсу, бр. 141-401-4305/2022-01 од 30.03.2022. године која је утврдила предлог ранг листе обавестила је Скупштина друштва Развојна агенција Војводине доо Нови Сад која је усвојила Измене и допуне препоруке за привредна друштва чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине, бр. СД-XXVI-03/2022 oд 28.9.2022. године и средства доделила кориснику који је испунио услове за доделу.

У складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донео је ову одлуку.

Привредно друштво ком су средства одобрена закључиће уговор о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Ова одлука је коначна и биће објављена на интернет страници: region.vojvodina.gov.rs

На основу напред наведеног, решено је као у диспозитиву.

Одлуку можете преузети ОВДЕ