Одлуку о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са подручја АП Војводине за суфинансирање израде пројектно-техничке документације

На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) и члана 9. став 2. Правилника о поступку доделе бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање израде пројектно-техничке документације, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, доноси

 

ОДЛУКУ

о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са подручја АП Војводине за
суфинансирање израде пројектно-техничке документације

 

Одобрава се исплата средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине, за суфинансирање израде пројектно техничке документације – НАМЕНА II, по Јавном Конкурсу за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са подручја АП Војводине за суфинансирање израде пројектно-техничке документације, број 141-401-3165/2022-03.

Бесповратна средствa се користе за суфинансирање израде пројектно-техничке документације за прикључење стамбених и пословних објеката на мрежу комуналне и друге инфраструктуре и то за:

  1. Прикључке на водоводну мрежу (од споја са уличном или магистралном мрежом до водомерног шахта)
  2. Прикључке на канализациону мрежу (од споја са уличном мрежом до регулационе линије)
  3. Прикључке на топловодну мрежу (од споја са уличном или магистралном мрежом до интерне инсталације код корисника)
  4. Прикључке на гасоводну мрежу (од споја са уличном или магистралном мрежом до интерне инсталације код корисника)
  5. Прикључке на телекомуникациону мрежу (од споја са уличном или магистралном мрежом до интерне инсталације код корисника)

 

Редни бр. Подносилац предлога пројекта Назив пројекта Одобрена средстава у динарима
1. Општина Тител Израда пројектно-техничке документације: „Прикључка објекта ПУ „Плави чуперак“ у Тителу на дистрибутивни гасовод са мернорегулационом станицом, на катастрској парцели 841 К.О. Тител“ 1.000.000,00
2. Општина Стара Пазова Пројектовање канализационих прикључака 3.500.000,00
3. Општина Нови Бечеј Израда пројектно-техничке документације кућних прикључака на канализациону мрежу у општини Нови Бечеј 5.000.000,00
4. Општина Ада Израда пројектно-техничке документације на канализациону мрежу 1.500.000,00
5. Град Сомбор Пројектно -техничка документација за изградњу прикључака на канализациону мрежу на територији Града Сомбора 5.000.000,00
6. Град Суботица Израда пројектно-техничке документације за пројекат „Чиста Србија“ 4.982.352,84
7. Општина Сента Израда пројектно-техничке документације дечијег базена у Сенти 2.422.500,00
8. Општина Ириг Израда пројектно-техничке документације за прикључење на гасоводну мрежу зграда Касине у Врднику 357.000,00
9. Општина Кањижа Израда пројектно-техничке документације за основну школу „Јован Јовановић Змај“ у Мартоношу 2.061.360,00
УКУПНО 25.823.212,84

 

Средства се додељују у укупном износу од 25.823.212,84 динара.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу закључује Уговор о додели средстава са корисницима уз поштовање обавезних елемената уговора предвиђених Правилником о поступку доделе бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање израде пројектно-техничке документације.

Образложење

У циљу подршке процесу реализације развојних приоритета у области локалног економског развоја и координацији свих нивоа власти у јачању институционалног оквира за друштвено-економски развој јединица локалних самоуправа са територије АП Војводине, предвиђена је додела бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе кроз јавни конкурс објављен у дневном листу „Дневник“, „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ и на интернет страници Покраијнског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Средства опредељена за Јавни конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/2021) у укупном износу од 60.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1001 Стручна, финансијска и административна подршка мерама и прoјектима у области регионалног развоја, економска класификација 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти.

Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са подручја АПВ за суфинансирање израде пројектно-техничке документације број 141-401-3165/2022-03 и изменом Конкурса број 141-401-3165/2022-03-29 за Намену II oпредељено је 44.694.000,00 динара.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, дана 01. 03. 2022. године донео је Решење о формирању комисије за обраду пријава по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са подручја АПВ за суфинансирање израде пројектно-техничке документације (у даљем тексту Комисија).

Комисија је разматрала приспеле пријаве по Конкурсу, констатовала да су све формално исправне и након оцењивања формирала ранг листу и саставила записник који је достављен Покрајинском секретару.

Покрајински секретар на основу ранг листе и записника Комисије доноси наведену одлуку.

Одлука о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са подручја АП Војводине за суфинансирање израде пројектно-техничке документације објављује се на сајту www.region.vojvodina.gov.rs.

Ова одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.

Одлуку можете преузети ОВДЕ