Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 – др. закон и 95/18 – др. закон, 157/20 – др. закон и 123/21 – др. закон) и члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 95/16 и 12/22), Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16.

II Раднo местo којe се попуњава:

Радно место за реализацију пројеката регионалног развоја, разврстано у звање саветник – 1 извршилац.

        Опис послова: Обавља сложене послове у области припреме и праћења програма и пројеката Секретаријата пружањем стручне помоћи покрајинским органима и службама јединица локалне самоуправе у пословима планирања, израде, праћења и евалуације пројеката из области регионалне сарадње; остваривање сарадње са другим државним органима, институцијама, удружењима и донаторима у циљу унапређивања институционалних капацитета покрајинских органа и органа локалне самоуправе у оквиру реализације регионалне сарадње; прикупљање и анализирање пројектних финансијских извештаја; сачињавање извештаја с пратећом документационом основом за израду информација за Покрајинску владу; праћење остваривања и учешћа у активностима на припреми и спровођењу макрорегионалних стратегија, посебно Стратегије Европске уније за Дунавски регион; обавља и друге послове по налогу покрајинског секретара, подсекретара и помоћника секретара.

Услови: стечено високо образовање у пољу друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких и природно-математичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова на мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на рачунару као и потребне компетенције за обављање послова.

Општи услови за рад у органима Аутономне покрајине Војводине: да је учесник јавног конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; да има прописано образовање, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа, да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места.

III Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16;
IV Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.
V Избор кандидата заснива се на провери стручне оспособљености, знању и вештинама, које су за то радно место утврђене у оквиру општих и посебних функционалних компетенција.

Изборни поступак спроводи се писаном провером, путем тестова, задатака и симулације, као и завршним разговором са кандидатима.

Опште функционалне компетенције које се проверавају у изборном поступку:

-„Организација и рад органа Аутономне покрајине Војводине“ – провераваће се писмено – путем теста

Материјали за припрему кандидата за проверу опште функционалне компетенције „Организација и рад органа Аутономне покрајине Војводине“: Статут Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број 20/14), Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској влади („Сл. лист АПВ“, број 37/14), Одлука о Секретаријату Покрајинске владе („Сл. лист АПВ“, бр. 8/10, 26/12, 22/14, 40/14, 61/16 и 63/16), Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14- др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), Покрајинска скупштинска одлука о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 37/14 и 69/16), Пословник Покрајинске владе („Сл. лист АПВ“, бр. 28/19 и 30/19 – исправка), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 – др. закон, 95/18 –др. закон, 86/19 – др. закон и 157/20 – др. закон).

-„Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака, (основе коришћења рачунара, основе коришћења интернета, обрада текста и табеларне калкулације – практичним радом на рачунару).

-„Пословна комуникација“ – провераваће се писмено (путем теста).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако кандидат поседује важећи сертификат (доказ о познавању основног коришћења рачунара, основа коришћења интернета, обраде текста и табеларних калкулација) и жели да на основу њега буде ослобођен провере за компетенцију „дигитална писменост“, потребно је уз пријаву доставити и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли ће прихватити доказ који је приложен или ће бити потребна провера.

-Посебне функционалне компетенције за радно место:

„Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа“ и „Прописи из делокруга радног места“ – провераваће се путем задатка, писане симулације.
Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција „Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа“ и „Прописи из делокруга радног места“: Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској влади („Сл. лист АПВ“, број 37/14), Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14- др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), Закон о регионалном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015 – др. закон) Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Сл. гласник РС“, број 104/2014)

1.  Завршни разговор са кандидатом:

На завршни разговор са конкурсном комисијом позивају се само они кандидати које је конкурсна комисија позитивно оценила у претходним фазама провере.

Чланови конкурсне комисије воде завршни разговор са кандидатом у циљу процене мотивације кандидата за рад на радном месту, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа.

VI Рок у коме се подносе пријаве на јавни конкурс:
15 дана почев од наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у дневном листу „Дневник“.

VII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Александар Прекодравац, тел: 021/487-48-24.

VIII Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назнаком „Јавни конкурс: радно место за реализацију пројеката регионалног развоја“.

IX Датум оглашавања:
01. јун 2022. године.

X Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 15 дана почев од наредног дана од дана оглашавања Јавног конкурса.

XI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

  1. Поред пријаве која је својеручно потписана, са наведеном адресом за пријем поште, е – mail адресом и бројем телефона, прилаже се и радна биографија;
  2. Доказ о стручној спреми према условима (оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема);
  3. Доказ о положеном државном стручном испиту (ако је положио, оригинал или оверена фотокопија);
  4. Оригинал или оверена фотокопија доказа о завршеном приправничком стажу или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, решење о распоређивању, односно решење да је службеник нераспоређен (оригинал или оверена фотокопија);
  5. Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, не старије од шест месеци од дана оглашавања интерног конкурса;
  6. Оригинал или оверена фотокопија уверења МУП –а да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, не старије од шест месеци од дана оглашавања интерног конкурса;
  7. Фотокопија личне карте односно испис очитане биометријске личне карте;
  8. Потписана изјава којом се учесник интерног конкурса опредељује да ли ће сам прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган по службеној дужности учинити уместо њега (образац изјава 1 или 2);
  9. Потписана изјава (образац изјава 3) да кандидату није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;
  10. Оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару (уверење, сертификат, потврда и сл.).

НАПОМЕНА:

Одредбом чл. 9. ст. 3. и 4. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс, а о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, уверење МУП –а да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и уверење о положеном државном стручном испиту (ако је кандидат положио).

Уколико се учесник конкурса определи да наведене доказе орган прибави по службеној дужности и изврши увид у персонални досије учесника конкурса, који се води у оквиру кадровске евиденције код послодавца, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности да се изврши увид у његов персонални досије и да се његови лични подаци користе у сврху прикупљања наведених доказа. Изјашњење се даје у форми изјаве која се доставља уз пријаву на јавни конкурс (образац изјава 1).

Уколико се учесник конкурса определи да сам прибави наведене доказе, дужан је да се у писаној форми о томе изјасни и да уз пријаву на јавни конкурс достави и изјаву о томе
(образац изјава 2).

Обрасци изјава налазе се на интернет презентацији Службе за управљање људским ресурсима: www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs и Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу: www.region.vojvodina.gov.rs

XII Место, дан и време провере оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручне оспособљености, вештина и знања, биће одржана у просторијама Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени писаним путем, на e-mail адресу коју наведу у пријави, односно телефоном који наведу у пријави.

НАПОМЕНЕ:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

За сва лица која нису заснивала радни однос у органу аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, или државном органу, обавезан је пробни рад од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се у радни однос под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже држави стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Овај оглас објављен је на интернет презентацији Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправе, Службе за управљање људским ресурсима, а обавештење о јавном конкурсу и адресама интернет презентација на којима је оглас објављен, објављено је у дневном листу „Дневник“.

Потребне обрасце можете преузети ОВДЕ