Одлуку о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са подручја АПВ за суфинансирање израде пројектно-техничке документације

На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) и члана 9. став 2. Правилника о поступку доделе бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање израде пројектно-техничке документације, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, доноси

 

ОДЛУКУ

о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са подручја АПВ за
суфинансирање израде пројектно-техничке документације

 

Одобрава се исплата средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине, за суфинансирање израде пројектно техничке документације – НАМЕНА I, по Јавном Конкурсу за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са подручја АПВ за суфинансирање израде пројектно-техничке документације, број 141-401-3165/2022-03.

Бесповратна средствa се користитe за суфинансирање израде пројектно-техничке документације у области:

  1. Унапређења и ревитализације локалне пословне инфраструктуре и
  2. Развоја и модерницазије локалне друштвене инфраструктуре
Редни бр. Подносилац предлога пројекта Назив пројекта Одобрена средстава у динарима
1. Општина Бач Израда пројектно-техничке документације за рестаурацију, ревитализацију, реконструкцију и доградњу зграде у Бачу за потребе формирања Центра заједнице Културног предела Бача (Bač Cultural Ladscape Community Center) 1.000.000,00
2. Општина Шид Партерно уређење дворишта музичке школе „Филип Вишњић“ 1.000.000,00
3. Општина Сремски Карловци Израда пројектно-техничке документације за извођење радова на појачаном одржавању дела улице Прерадовићеве у Сремским Карловцима 1.000.000,00
4. Општина Сремски Карловци Израда пројектно-техничке документације за извођење радова на појачаном одржавању Карађорђеве улице у Сремским Карловцима 1.000.000,00
5. Општина Кањижа Израда пројектно-техничке документације реконструкције асфалтног коловоза у улици Личка у Кањижи 714.000,00
6. Град Вршац Израда пројектно-техничке документације на Гудуричком врху 640.000,00
7. Општина Опово Реконструкција и енергетска санација зграде општинске управе Опово на катастарској парцели број 4950 К.О. Опово 1.000.000,00
8. Општина Бела Црква Израда пројектно-техничке документације, коловоз саобраћајнице део улице Маршала Тита у Кусићу 816.000,00
9. Општина Србобран Реконструкција саобраћајног прикључка Индустријске улице у индустријској зони на државни пут II А реда бр. 100 у Србобрану 600.000,00
10. Општина Ада Израда пројектно-техничке документације за постављање сертификовног дечијег игралишта у центру Аде 850.000,00
11. Општина Сента Бушење бунара у насељу Кеви 765.000,00
12. Град Кикинда Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе у Кикинди 1.000.000,00
13. Град Сомбор Пројектно-техничка документација за изградњу дела коловоза са припадајућим раскрсницама и једнострано пешачко-бициклистичке стазе у оквиру уличног коридора С3 у Индустријској зони у Сомбору 1.000.000,00
14. Град Суботица Израда пројектно-техничке регулације саобраћаја у зони школа ОШ „Јован Микић“, ул. Саве Ковачевића 16 у Суботици, ОШ „Мајшански пут“, улица Мајшанкси пут 87 у Суботици, ОШ „10. октобар“, улица Бозе Шарчевића 21 у Суботици и ОШ „Вук Караџић“ ул. Трг Маршала Тита 1 у Бајмоку 976.000,00
15. Град Суботица Замена постојећих електроинсталација и осветљења на енергитски ефикасније лед осветљење за зграду основне и средње школе „Др Светомир Бојанин“, ул. Ивана Горана Ковачића бр. 14 у Суботици 976.000,00
16. Општина Ириг Израда пројектно-техничке документације у поступку озакоњења, извештај о затеченом стању објекта Дома културе у Иригу 969.000,00
17. Општина Пећинци Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализационе мреже отпадних вода у насељу Купиново 1.000.000,00
УКУПНО 15.306.000,00

Средства се додељују у укупном износу од 15.306.000,00 динара.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу закључује Уговор о додели средстава са корисницима уз поштовање обавезних елемената уговора предвиђених Правилником о поступку доделе бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање израде пројектно-техничке документације.

Образложење

У циљу подршке процесу реализације развојних приоритета у области локалног економског развоја и координацији свих нивоа власти у јачању институционалног оквира за друштвено-економски развој јединица локалних самоуправа са територије АП Војводине, предвиђена је додела бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе кроз јавни конкурс објављен у дневном листу „Дневник“, „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ и на интернет страници Покраијнског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Средства опредељена за Јавни конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/2021) у укупном износу од 60.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1001 Стручна, финансијска и административна подршка мерама и прoјектима у области регионалног развоја, економска класификација 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, и то 40.000.000, 00 динара за Намену I.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, дана 01. 03. 2022. године донео је Решење о формирању комисије за обраду пријава по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са подручја АПВ за суфинансирање израде пројектно-техничке документације (у даљем тексту Комисија).

Комисија је разматрала приспеле пријаве по Конкурсу, констатовала да су све формално исправне и након оцењивања формирала ранг листу и саставила записник који је достављен Покрајинском секретару.

Покрајински секретар на основу ранг листе и записника Комисије доноси наведену одлуку.

Одлука о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са подручја АПВ за суфинансирање израде пројектно-техничке документације објављује се на сајту www.region.vojvodina.gov.rs.

Ова одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.

Одлуку можете преузети ОВДЕ