Одлуку о додели бесповратних средстава Општини Србобран за манифестацију под називом: 38. КОБАСИЦИЈАДА У ТУРИЈИ

На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/2021), члана 11, 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/2021), Записника са Седнице бр.1 комисије за обраду пријава и одобравање предлога за суфинансирање пријава по Јавном конкурсу за подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, дана 07.02.2022. године, доноси:

ОДЛУКУ
о додели бесповратних средстава Општини Србобран за манифестацију под називом:
38. КОБАСИЦИЈАДА У ТУРИЈИ

Одобрава се исплата средстава Општини Србобран за организацију и покривање дела трошкова за манифестацију „38. Кобасицијада у Турији“.

Средства се додељују у укупном износу од 4.000.000,00 динара.

Средства опредељена за Јавни конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/2021) у укупном износу од 60.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 15051001, економска класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу ће са корисником закључити Уговор о додели средстава у складу са обрасцем пријаве, наративним и финансијским буџетом и предлогом пројекта.

Образложење

За подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера, објављеним у дневном листу „Дневник“, предвиђенa је додела бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе.

Средства опредељена за Јавни конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/2021), у укупном износу од 60.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 15051001, економска класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, дана 27.01.2022. године донео је Одлуку о образовању и раду комисије за обраду пријава и одобравању предлога за суфинансирање пријава по Јавном конкурсу за подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера.

Дана 7.02.2022. године, Комисија за обраду пријава и одобравање предлога за суфинансирање пријава по Јавном конкурсу за подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера обрадила је пријаву подносиоца Општине Србобран и једногласно донела предлог одлуке о додели средстава.

Јединице локалне самоуправе којима су средства одобрена закључиће у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Појединачне одлуке о додели средстава биће објављиване на сајту www.region.vojvodina.gov.rs.

На основу напред наведеног, решено је као у диспозитиву.

Одлуку можете преузети ОВДЕ