Одлука о измени одлуке о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера

        На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, доноси

ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за
реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера

       Мења се Одлука о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера и то:

        Брише се:

Р. бр. Општина/град Назив манифестације Одобрена средства у динарима
4. Општина Бач Фестивал комедије „Провала“ 500.000,00

        Мења се:

Р. бр. Општина/град Назив манифестације Одобрена средства у динарима
23. Град Нови Сад Фестивал „L&C 10 Years of Culture“ 2.300.000,00

 

        Средства опредељена за Јавни конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/2021 и 7/2022-ребаланс) у укупном износу од 60.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 15051001, економска класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти.

        Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу ће са корисницима закључити Уговор о додели средстава у складу са обрасцем пријаве, наративним и финансијским буџетом и предлогом пројекта.

Образложење

        За подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера, објављеним у дневном листу „Дневник“, предвиђенa је додела бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе.

        Средства опредељена за Јавни конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/2021), у укупном износу од 60.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 15051001, економска класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти.

        Корисник средстава, Општина Бач за манифестацију Фестивал комедије „Провала“ се изјаснио да додељеним средствима није у могућности да реализује изабрани пројекат, те се она распоређују на корисника Град Нови Сад, за Манифестацију Фестивал „L&C 10 Years of Culture“, у укупном износу наведеном у диспозитиву ове одлуке.

        На основу предлога Комисије, Покрајински секретар доноси наведену одлуку о додели средстава.

        Јединице локалне самоуправе којима су средства одобрена, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, закључују уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

        Одлука о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера објављује се на сајту www.region.vojvodina.gov.rs.

Ова одлука је коначна.

Одлуку можете преузети ОВДЕ