Конкурс за суфинансирање унапређења рада институција у области управлјања пројектима

На основу члана 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине“, број 37/2014 и 54/2014), и члана 21,  22. став 4. и члана 25.  Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину („Сл.лист АП Војводине“, број 53/2014 и 54/2014), Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

 

КОНКУРС
За суфинансирање унапређења делотворности и ефикасности рада институција у области
управљања пројектима

 

I.

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у оквиру својих надлежности, програмске структуре буџета и Финансијског плана за 2015. годину у области локалне самоуправе, суфинансираће реализацију пројеката који доприносе развоју ефикасне и модерне локалне самоуправе у функцији грађана и привреде.

Цилј конкурса: Унапређење делотворности и ефикасности рада институција увођењем ефикасног система за управљање пројектима.

Активности на пројектима треба да допринесу:

 • Примени нових ИКТ решења за управљање пројектима и праћење ефеката реализованих пројеката
 • Бољем међуопштинском повезивању и повећању броја регионалних пројеката
 • Имплементацији Интернет сервиса ком може да се приступи са било које интернет локације
 • Повезивању електронске базе пројеката са већ постојећим системима за управљање пројектима у јединицама локалних самоуправа у АП Војводини у циљу свеобухватног праћења и извештавања на целокупној територији.

II.

Средства определјена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину („Сл. лист АПВ“, број 53/2014 и 53/2014) у укупном износу од 12.000.000,00 динара у оквиру функције 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти.
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу суфинансираће до 85 % од укупне вредности пројекта. Највиши износ средстава која могу бити одобрена од стране Секретаријата по појединачном пројекту је 800.000,00 динара. Преостали износ средстава мора обезбедити подносилац пројекта из сопствених извора, средстава партнера или из других извора.
Оцењивање пројеката за суфинансирање вршиће се у складу са поставлјеним циљевима и установљеним критеријумима Конкурса.

III.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 1. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају јединице локалних самоуправа са територије АП Војводине које су извршиле своје обавезе у погледу правдања средстава, финансијског и наративног извештавања по уговорима које су раније потписани са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
 2. Подносиоци пројекта могу да конкуришу у партнерству са другим јединицама локалних самоуправа или Акредитованим регионалним развојним агенцијама.
 3. Подносилац пројекта за средства из овог Конкурса може аплицирати са највише једним пројектом.
 4. Пријаве на Конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним обрасцима попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце пројекта.
  Конкурсна документација може се преузети са интернет странице, Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу: www.region.vojvodina.gov.rs.
 5. Пријавни конкурсни обрасци доставлјају се у штампаном облику: један оригинал оверен печатом и потписан, две копије у електронском облику (ЦД).
  На коверти мора да стоји назив “Конкурс за суфинансирање унапређења делотворности и ефикасности рада институција у области управлјања пројектима унапређења институционалних и управлјачких капацитета на пољу управљања пројектима у јединицама локалних самоуправа у АП Војводини применом информационо-комуникационих технологија“, адреса подносиоца пријаве и текст: “Не отварати пре састанка одређеног за отварање пријава“.
  Пријаве се доставлјају на адресу: Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Владе АП Војводине.
 6. Рок за подношење пријаве на конкурс је 26. јун 2015. године.
 7. Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
 8. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће Решење о одабиру пројеката за суфинансирање. На Решење Секретаријата не може се уложити жалба ни друга правна средства.
 9. Резултати конкурса биће објавлјени на сајту Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
 10. Подносилац предлога пројекта наступа као носилац пројекта и у случају да пројекат буде одобрен, потписује уговор са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
 11. На основу склоплјеног уговора са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, финансијска средства ће се пренети искључиво јединици локалне самоуправе која је носилац пројекта.

За сва питања везана за процедуру пријавлјивања на конкурс заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на е-маил: region@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021-487-48-93, радним даном од 09 до 15 часова.

Преузмите документацију конкурса