Решење о неуспеху јавног конкурса

На основу члана 110. став 1. тачка 4. а у вези члана 105. и 106. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/16) и члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14 и 54/2014-др. одлука, 37/2016 и 29/2017) покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, донео је:

РЕШЕЊЕ О НЕУСПЕХУ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Јавни конкурс за попуњавање радног места шеф одсека за међурегионалну сарадњу у звању самостални саветник на неодређено време -1 извршилац и за радно место за односе са јавношћу у звању саветник на неодређено време -1 извршилац у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број: 141-111-73/2017-03 објављен 14.11.2017. године, није успео.

Образложење

Чланом 110. став 1. тачка 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе је прописано да јавни конкурс није успео ако ако конкурсна комисија утврди да ниједан од кандидата који су учествовали у изборном поступку није испунио мерила прописана за избор, а о неуспеху јавног конкурса доноси се решење. Чланом 16. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи прописано је да покрајински органи управе доносе правилнике, наредбе, упутства, решења и друге акте, у складу са законом, Статутом, покрајинском скупштинском одлуком и општим актом Покрајинске владе, те да се решењем одлучује о појединачним стварима, у складу с прописима, док је чланом 24. између осталог прописано да Покрајински секретар представља покрајински секретаријат, организује и обезбеђује обављање послова на ефикасан начин, доноси акта за која је овлашћен и образује комисије и радне групе ради обављања сложених послова из свог делокруга.

Конкурсна комисија је у складу са чланом 105. и 106. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, саставила листу за избор кандидата за радно место за односе са јавношћу у звању саветник на неодређено време, док листу за избор на радно место шеф одсека за међурегионалну сарадњу није саставила јер је сматрала да једини кандидат који је поднео пријаву за ово радно место, није задовољио постављене критеријуме. Након достављања покрајинском секретару листе за избор као и записника о току изборног поступка за попуњавање радног места за односе са јавношћу у звању саветник, донета је одлука да донесе решење о неуспеху јавног конкурса јер је конкурсна комисија кроз писмено и усмено тестирање кандидата који су се пријавили на јавни оглас, закључила да ниједан од кандидата који су учествовали у изборном поступку није испунио мерила прописана за избор, те је у складу са наведеним, донето је решење као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Против овог решења, може се поднети жалба Жалбеној комисији, у року од 8 дана, од дана уручења решења.

Преузмите решење