Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, 2018 година

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017) и тачке 8. Конкурса за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

Решење
о додели средстава

за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама
локалне самоуправе на територији АП Војводине, 2018 година

Одобрава се исплата средстава јединицама локалне самоуправе с циљем да јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине реализују пројекте који доприносе развоју ефикасне и модерне локалне самоуправе у функцији грађана и привреде.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за за 2018. годину („Сл. лист АП Војводине“, 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), у укупном износу од 2.500.000,00 динара у оквиру функције 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти, и то:

  1. Општина Србобран 250.000,00
  2. Општина Кањижа 178.398.00
  3. Град Сомбор 250.000,00
  4. Општина Ириг 246.500,00
  5. Општина Бач 250.000,00

Укупно: 1.174.898,00

Средства се обезбеђују у укупном износу од 1.174.898,00 динара.

Образложење

Конкурсом за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, 2018 година, расписаним 01.06.2018.године и објављеном у дневном листу „Дневник“, предвиђено је да јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине реализују пројекте који подстичу развој и унапређење административних, радних и управљачких капацитета.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, број 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), у укупном износу од 2.500.000,00 динара у оквиру функције 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од 18.06.2018.године је образовао Комисију за вредновање предлога пројеката поводом расписаног Конкурса чија је обавеза израда листе предлога пројеката за одобравање средстава.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Решење можете преузети ОВДЕ