Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика 2018

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017) и тачке 8. Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење  израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика,  покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

Решење

o додели средстава
за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и
спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика

Одобрава се исплата средстава јединицама локалне самоуправе с циљем да јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине имају усвојене стратешке планове развоја, секторске стратегије и израђене и ревидиране акционе планове.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за за 2018. годину („Сл. лист АП Војводине“, 57/2018, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), у укупном износу од 9.000.000,00 динара у оквиру функције 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти, и то:

  1. Општина Ириг 1.039.000,00
  2. Град Сремска Митровица 1.050.000,00
  3. Општина Опово 926.500,00
  4. Општина Сечањ 794.500,00
  5. Општина Житиште 752.250,00
  6. Општина Кула 956.000,00
  7. Општина Бачка Паланка 935.000,00
  8. Општина Жабаљ 924.000,00
  9. Општина Нови Бечеј 1.147.500,00

Укупно: 8.524.750,00

Средства се обезбеђују у укупном износу од 8.524.750,00 динара.

Образложење

Конкурсом за за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика, расписаним 01.06.2018.године и објављеном у дневном листу „Дневник“, предвиђено је подстицање јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине да управљају сопственим развојем кроз припрему и имплементацију докумената развојног планирања и докумената јавне политике у складу са Законом о планском систему Републике Србије (Службени гласник РС бр. 30/18 од 19. априла 2018.)

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, број 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), у укупном износу од 9.000.000,00 динара у оквиру функције 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од 18.06.2018.године је образовао Комисију за вредновање предлога пројеката поводом расписаног Конкурса чија је обавеза израда листе предлога пројеката за одобравање средстава.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Решење можете преузети ОВДЕ