Решење о додели средстава на Конкурсу за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и и 29/2017) и тачке 8. Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење  израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика,  покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

Решење

о додели средстава на Конкурсу
за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора

Одобрава се исплата средстава организацијама цивилног друштва с циљем да реализација одобрених пројеката унапреди ниво сарадње јавног и цивилног сектора и активно укључивање цивилног сектора у реализацији акционих планова везаних за стратешке планове развоја јединица локалних самоуправа.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), у укупном износу од 2.500.000,00 динара у оквиру Програма 0608 систем локалне самоуправе, Програмска активност 06081002 Подршка уређењу система локалне самоуправе, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама, и то:

 1. Едукативни центар за развој туризма, Вршац 100.000,00
 2. Центар за огранску производњу Селенча 200.000,00
 3. Локална акциона група „Дунавски бисер“ Апатин 100.000,00
 4. Инфо центар за рурали развој Агросмарт, Нови Сад 100.000,00
 5. ЛАГ панонски фијакер, Стапар 150.000,00
 6. Опште удружење предузетника Бачка Паланка 100.000,00
 7. Војвођанско друштво за железницу, Нови Сад 100.000,00
 8. Удружење „Тесла глобал форум“, Нови Сад 100.000,00
 9. Студентска асоцијација Универзитета у Новом Саду, Нови Сад 200.000,00
 10. Удружење грађана Млади еколог, Кикинда 150.000,00
 11. Центар за омладинске сусрете и образовање, Кикинда 200.000,00
 12. Центар за развој, Нови Сад 150.000,00
 13. Заједница организација студената екологије и заштите животне средине, Нови Сад 150.000,00
 14. Јога центар, Кикинда 150.000,00
 15. Асоцијација за развој општине Ириг, Ириг 150.000,00
 16. Удружење за културно ангажовање младих „Четврт“, Нови Сад 200.000,00
 17. Удружење одрживог развоја, еколошке пољопривредне производње и екотуризма, Гардиновци 100.000,00
 18. Невладина организација „Центар за развој Срема“, Шид 100.000,00

Укупно: 2.500.000,00

Средства се обезбеђују у укупном износу од 2.500.000,00 динара.

Образложење

објављеном у дневном листу „Дневник“, предвиђено је подстицање сарадње између јавног и цивилног сектора у циљу активног укључивања цивилног сектора у реализацији акционих планова везаних за стратешке планове развоја јединица локалних самоуправа.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), у укупном износу од 8.000.000,00 динара у оквиру Програма 0608 систем локалне самоуправе, Програмска активност 06081002 Подршка уређењу система локалне самоуправе, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од 03.10.2017.године је образовао Комисију за вредновање предлога пројеката поводом расписаног Конкурса чија је обавеза израда листе предлога пројеката за одобравање средстава.

Организације цивилног друштва којима су одобрена средства за финансирање предлога пројеката, ревидираће буџете пројекта у складу са одобреним средствима и након тога ће потписати уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Преузмите решење