Решење о додели средстава јединицама локалних самоуправа у АП Војводини

На основу члана 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/2012) и одељка ИВ.  тачка 7. Конкурса за суфинансирање унапређења институционалних и управљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у АП Војводини, покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси:

Решење

о додели средстава за суфинансирање унапређења институционалних и управљачких капацитета у
јединицама локалних самоуправа у АП Војводини

 

Одобрава се исплата средстава за суфинансирање унапређења институционалних и управљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у АП Војводини.

Средства се одобравају са раздела 10. Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, функционална класификација 180, извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти у износу од 53.360.140,00 динара и то:

 1. Житиште – 1.140.000,00
 2. Пландиште – 1.145.000,00
 3. Чока – 829.000,00
 4. Опово – 1.010.000,00
 5. Сечањ – 920.000,00
 6. Мали Иђош – 1.245.000,00
 7. Оџаци – 1.300.000,00
 8. Алибунар – 1.400.000,00
 9. Ковачица – 1.161.000,00
 10. Шид – 995.100,00
 11. Сремска Митровица – 1.026.000,00
 12. Сомбор – 1.500.000,00
 13. Нови Кнежевац – 971.000,00
 14. Бач – 1.300.000,00
 15. Темерин – 1.086.500,00
 16. Нова Црња – 1.200.000,00
 17. Сента – 1.040.000,00
 18. Сремски Карловци – 1.375.000,00
 19. Кула – 1.182.300,00
 20. Стара Пазова – 1.311.900,00
 21. Пећинци – 1.332.520,00
 22. Инђија – 1.497.520,00
 23. Нови Сад – 1.250.000,00
 24. Бечеј – 1.105.000,00
 25. Бачки Петровац – 1.300.000,00
 26. Кањижа – 886.800,00
 27. Бачка Топола – 1.374.000,00
 28. Суботица – 1.500.000,00
 29. Ириг – 1.487.500,00
 30. Беочин – 1.500.000,00
 31. Врбас – 1.500.000,00
 32. Бела Црква – 1.220.000,00
 33. Ковин – 1.244.000,00
 34. Кикинда – 1.497.000,00
 35. Жабаљ – 1.300.000,00
 36. Зрењанин – 1.500.000,00
 37. Панчево – 1.453.000,00
 38. Апатин – 1.500.000,00
 39. Бачка Паланка – 1.500.000,00
 40. Рума – 1.475.000,00
 41. Тител – 1.500.000,00
 42. Србобран – 1.300.000,00

Образложење

Ради унапређења институционалних и управљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у АП Војводини које ће допринети побољшању услуга које јединице локалне самоуправе пружају грађанима и пословном сектору, повећаном учешћу грађана у управљању јавним пословима, јачању институционалних оквира за постизање задовољавајућег нивоа координације и делотворности јавних политика, Влада АП Војводине имајући у виду ликвидне могућности буџета обезбедила је средства за ове намене у висини 53.360.140,00 динара.

Јединице локалних самоуправа којима су одобрена средства за намене наведене у њиховим пројектима, потписаће уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Општини Вршац нису одобрена средства за намене наведене у њиховом пројекту, јер нису испунили један од услова Конкурса – благовремено достављање редовних, наративних и финансијских извештаја по предходним конкурсима овог Секретаријата.

На основу напред наведеног а у складу са чланом 21 и 23 Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.