Одлуку о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера

       На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, доноси

 

ОДЛУКУ
о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине
за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера

 

       Одобрава се исплата средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине, за организацију и покривање трошкова, односно дела трошкова за манифестације:

Р. бр. Општина/град Назив манифестације Одобрена средства у динарима
1. Ковачица Црепајачки фијакер 2022 988.000,00
2. Врбас Панонски вашар 900.000,00
3. Врбас Културно лето Змајево 900.000,00
4. Сремски Карловци Учешће Богословије Светог Арсенија у прослави стогодишњице Уједињења Српске православне цркве 900.000,00
5. Зрењанин Европско село 2022- Зрењанин 2.000.000,00
6. Стара Пазова Гастро Срем 3.723.900,00
УКУПНО 9.411.900,00

       Средства се додељују у укупном износу од 9.411.900,00 динара.

       Средства опредељена за Јавни конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/2021) у укупном износу од 60.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 15051001, економска класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти.

       Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу ће са корисницима закључити Уговор о додели средстава у складу са обрасцем пријаве, наративним и финансијским буџетом и предлогом пројекта.

Образложење

       За подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера, објављеним у дневном листу „Дневник“, предвиђенa је додела бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе.

       Средства опредељена за Јавни конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/2021), у укупном износу од 60.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 15051001, економска класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти.

       Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, дана 27.01.2022. године донео је Одлуку о образовању и раду комисије за обраду пријава и одобравању предлога за суфинансирање пријава по Јавном конкурсу за подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера (у даљем тексту Комисија).

       Комисија је на основу утврђених критеријума, руководећи се датумом одржавања манифестације, сачинила предлог о додели средстава за пет локалних самоуправа у којима се манифестације одржавају у априлу и мају месецу 2022. године.

       На основу предлога Комисије, Покрајински секретар доноси наведену одлуку о додели средстава.

      Јединице локалне самоуправе којима су средства одобрена, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, закључују уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

       Одлука о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера објављује се на сајту www.region.vojvodina.gov.rs.

       Ова одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.

       Одлуку можете преузети ОВДЕ