Одлука о измени II Jавног конкурса за доделу бесповратних средстава за подршку привредним друштвима за куповину нове опреме у 2023. години

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други пропис и 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), члана  23. став 4. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/2022. 27/2023 и 35/2023-ребаланс) и Закључка Покрајинске владе 127 број: 401-969/202-01 од 11. октобра 2023. године,  Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу дана 19. 10. 2023. године доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ II ЈАВНОГ КОНКУРСА

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

ЗА КУПОВИНУ НОВЕ ОПРЕМЕ У 2023. ГОДИНИ

У делу II Висина средстава и корисници, мења се укупан износ средстава,  тако да он сада гласи:

„Укупан износ бесповратних средстава која се додељују по Конкурсу је 450.000.000,00 динара.

Део средстава у износу од 260.000.000,00 динара опредељује се за набавку опреме за Компоненту 1, док се део средстава у износу од 190.000.000,00 динара опредељује за набавку опреме за Компоненту 2.“

Образложење

Покрајинска влада је Закључком прихватила Информацију Покрајинског секретаријата за финансије о могућностима обезбеђивања средстава у случају спровођења превремених покрајинских избора у 2023. години, тако што је омогућено прилагођавање буџета путем ребаланса у оквиру утврђеног обима. Како средства актуелним покрајинским буџетом нису планирана, неопходно их је обезбедити у оквиру постојећег и то променом распореда средстава и прилагођавањем буџета, без повећаног обима, а ради изналажења финансијског простора који би омогућио благовремено обезбеђивање потребног износа за спровођење превремених покрајинских избора, применом института промене планираних апропријација у току године.

Применом оваквог решења омогућено је свођење ризика на најмању меру, тако што су одређени планирани расходи и издаци редуковани (смањени) и на тај начин обезбеђена средства сходно Закону о финансирању политичких активности („Сл. Гласник РС“, број 14/2022).

У складу са претходно изнетим, одлучено је као у диспозитиву.

Одлуку можете преузети овде