Одлука о додели бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2023. години по II Јавном конкурсу

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016, 29/2017, 24/19,  66/20 и 38/21), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 42/2017), као и Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014, 23/2021-др. уредбе и 62/2021-др. уредбе, 99/2021-др. уредбе, 20/2023-др. уредбе, 43/2023-др. уредбе и 48/2023-др. уредбе), тачке I и тачке VI II Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2023. години, Обавештења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00057/2023-01/4 од 7. септембра 2023. године, као и Одлуке Скупштине Развојне агенције Војводине о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине, бр. СД-XLII-3/23 од 25.10.2023. године, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, доноси:

ОДЛУКУ

о додели бесповратних средстава привредним друштвима

за куповину нове опреме у 2023. години по II Јавном конкурсу

 

Додељују се средства привредним друштвима са циљем куповине нове опреме неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, односно за почетак, унапређење или повећање обима производње.

Средства за II Јавни конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/2022, 27/2023 и 35/2023-ребаланс), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 450.000.000,00 динара, део средстава у износу од 260.000.000,00 динара опредељен је за набавку опреме за Компоненту 1, док је део средстава у износу од 190.000.000,00 динара опредељен за набавку опреме за Компоненту 2, као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја АПВ, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4542 капиталне субвенције приватним предузећима.

 

У делу пријава за Компоненту 1 у укупном износу од 259.953.487,97 динара, средства се додељују следећим привредним друштвима:

Ред.бр.

Привредно друштво

Износ

1

„МНГ Пластик – Гогић“ доо Инђија

10.000.000,00

2

„Фламмат“ доо Бела Црква

2.004.070,00

3

„Мара“ доо Сомбор

9.251.628,00

4

„ICM – Electronics“ доо Нови Сад

10.000.000,00

5

„СТББ“ доо Сомбор

9.444.425,00

6

„ГРП центар“ доо Сомбор

10.000.000,00

7

„Минт фарм“ доо Бачка Паланка

10.000.000,00

8

„Ковпласт КБ“ доо Нова Пазова

7.881.700,00

9

„Божић и синови“ доо Панчево

10.000.000,00

10

„Хектор систем“ доо Нови Сад

9.962.000,00

11

„ДИП“ доо Нови Сад

7.031.121,00

12

„Vulcan commerce“ доо Србобран

5.042.746,00

13

„Мираж“ доо Нови Сад

6.035.700,00

14

„Suprematec“ doo Nova Pazova

4.149.403,00

15

„Пелцер“ доо Суботица

5.790.443,76

16

„Goodwill pharma“ doo Subotica

9.969.257,75

17

„Нандра“ доо Врбас

8.142.340,42

18

„Chigo contract“ doo Novi Sad

5.953.385,50

19

„Лампоне“ доо Бачки Петровац

8.190.000,00

20

„Небо – пал“ доо Чока

4.090.335,20

21

„Омометал“ доо Омољица

6.151.425,00

22

„Ђаковић“ доо Нови Сад

2.148.583,30

23

„ПТП Мултипак“ доо Кикинда

4.691.704,00

24

„ИМ Топола“ доо Бачка Топола

5.707.897,50

25

„Cassini wheels“ doo Subotica

10.000.000,00

26

„Bulevar company“ doo Novi Sad

9.992.947,89

27

„Студио плус“ доо Врбас

2.520.524,59

28

„VXTRADE“ доо Бајмок

2.048.652,50

29

„Конлид“ доо Нова Пазова

4.971.000,00

30

„АМ Технолог“ доо Оџаци

6.037.500,00

31

„Techno ferum“ doo Kanjiža

4.031.551,73

32

„TG commerce“ doo Temerin

10.000.000,00

33

„Prowood“ doo Beočin

10.000.000,00

34

„NS – stell 1989“ doo Novi Sad

7.071.494,67

35

„Содена 2015“ доо Нови Сад

10.000.000,00

36

„Технолинк“ доо Ченеј

7.930.000,00

37

„Хоби систем“ доо Нови Сад

3.711.651,16

 

УКУПНО

259.953.487,97 динара

 

и у делу пријава за Компоненту 2 у укупном износу од 188.177.827,94 динара, средства се додељују следећим привредним друштвима:

Ред.бр.

Привредно друштво

Износ

1

„Гума – С“ доо Сомбор

12.000.000,00

2

„Lieber blue group“ doo Subotica

12.000.000,00

3

„Статик“ доо Ковин

12.000.000,00

4

„ДЕМ“ доо Кулпин

11.424.972,00

5

„Мега пласт Јовановић“ доо Нова Пазова

12.000.000,00

6

„Тим – коп“ доо Темерин

12.000.000,00

7

„Дрина пластика 86“ доо Нова Пазова

12.000.000,00

8

„Минел фепо“ доо Зрењанин

4.506.893,12

9

„Интеркомо“ доо Петроварадин

12.000.000,00

10

„General solutions SLN“ doo Zrenjanin

12.000.000,00

11

„LEIKAUF METALLBEARBEITUNG“ DOO B.P. SELO

12.000.000,00

12

„Маропак“ доо Лединци

7.463.000,00

13

„Фрезал“ доо Рума

10.647.620,00

14

„Генеза“ доо Кањижа

8.477.915,12

15

„Техноекспорт“ доо Инђија

5.672.257,50

16

„НС плакат“ доо Нови Сад

11.700.000,00 

17

„ДЕС Сунце 021“ доо Нови Сад

11.830.000,00

18

„Metal X“ doo Turija

3.337.567,17

19

„Арис решетке“ доо

5.117.603,03

 

УКУПНО

188.177.827,94 динара

 

Укупан износ додељених средстава за Компоненту 1 и Компоненту 2 износи 448.131.315,91 динара.

Образложење

II Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава који је објављен у дневном листу „Дневник“, предвиђенa је додела бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2023. години.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2023. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/2022, 27/2023 и 35/2023-ребаланс), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине, у укупном износу од 450.000.000,00 динара, као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4542 капиталне субвенције приватним предузећима.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу образовао је Комисију за проверу и оцењивање приспелих пријава по Јавном конкурсу, бр. 141-401-8740/2023-01 од 6.10.2023. године, која је утврдила предлог ранг листе, а Скупштина друштва Развојна агенција Војводине доо Нови Сад донела је Одлуку о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине, бр. СД-XLII-3/23 od 25.10.2023. године.

У складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донео је ову одлуку.

Привредна друштва којима су средства одобрена закључиће уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Ова одлука је коначна и биће објављена на интернет страници:  https://www.region.vojvodina.gov.rs

На основу напред наведеног, решено је као у диспозитиву.

Одлуку можете преузети овде