Конкурс за суфинансирање унапређења институционалних и управљачких капацитета у ЈЛС

На основу члана 36. став 2.Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/2012-пречишћен текст) и члана 21. члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 50/2013), Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

 

КОНКУРС
За суфинансирање унапређења институционалних и управљачких капацитета у јединицама
локалних самоуправа у АП Војводини

 

I.

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у оквиру својих надлежности и Финансијског плана за 2014. годину у области локалне самоуправе, суфинансираће реализацију пројеката који доприносе ефикасном управљању развојем јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине.

Циљ конкурса:Унапређење институционалних и управљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у АП Војводини ради оснаживања локалних власти да одговоре на захтеве које пред њих поставља приступање ЕУ.

Активности на пројектима треба да допринесу:

 • усвајању нових или ревизији постојећих стратешких докумената,
 • формирању Канцеларије за локални економски развој,
 • оснивању или унапређењу услужних центара у јединицама локалних самоуправа
 • примени нових ИКТ решења за управљање пројектима и праћење реализација стратегија и успостављање система праћења реализације и ефеката пројеката ЈЛС
 • побољшању комуникације грађана и локалне самоуправе у области комуналне делатности,
 • унапређењу организације и функционисања ЈЛС кроз примену одговарајућих инструмената и примену најбоље праксе у вези модела организовања и управљања у ЈЛС
 • изради пројектно техничке документације за пројекте регионалног карактера или међуопштинске сарадње.

II.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2014. годину („Сл. лист АПВ“, број 50/2013) у укупном износу од 55.000.000,00 динара у оквиру функције 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти.

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу суфинансираће до 85 % од укупне вредности пројекта. Највиши износ средстава која могу бити одобрена од стране Секретаријата по појединачном пројекту је 1.225.000,00 динара. Преостали износ средстава мора обезбедити подносилац пројекта из сопствених извора, средстава партнера или из других извора.

Оцењивање пројеката за суфинансирање вршиће се у складу са постављеним циљевима и установљеним критеријумима Конкурса.

III.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 1. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине које су извршиле своје обавезе у погледу правдања средстава, финансијског и наративног извештавања по уговорима које су раније потписани са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, или са Покрајинским секретаријатом за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу тј. Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу.
 2. Јединице локалне самоуправе које су подносиоци пројекта могу да конкуришу у партнерству са једном или више јединица локалних самоуправа са територије АП Војводине.
 3. Јединица локалне самоуправе за средства из овог Конкурса може аплицирати са највише једним пројектом било као носилац предлога пројекта, било као партнер.
 4. Пријаве на Конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним образцима попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце пројекта. Конкурсна документација може се преузети са интернет странице, Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу: www.region@vojvodina.gov.rs.
 5. Пријавни конкурсни обрасци достављају се у штампаном облику: један оригинал оверен печатом и потписан од стране председника општине/градоначелника, две копије и у електронском облику (ЦД). На коверти мора да стоји назив, “Конкурс за суфинансирање унапређења институционалних и управљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у АП Војводини“, адреса подносиоца пријаве и текст: “Не отварати пре састанка одређеног за отварање пријава“. Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Владе АП Војводине.
 6. Рок за подношење пријаве на конкурс је 11. јул 2014. године.
 7. Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
 8. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће Решење о одабиру пројеката за суфинансирање. На Решење Секретаријата не може се уложити жалба ни друга правна средства.
 9. Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
 10. Подносилац предлога пројекта наступа као носилац пројекта и у случају да пројекат буде одобрен, потписује уговор са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
 11. На основу склопљеног уговора са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, финансијска средства ће се пренети искључиво јединици локалне самоуправе која је носилац пројекта.

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на е-маил: region@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021-487-48-95, радним даном од 09 до 15 часова.

Преузмите конкурсну документацију