Конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и члана 21.,члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 60/2018 и 40/2019-ребаланс), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

КОНКУРС
за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење
ефикасних регионалних и локалних јавних политика

I.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у оквиру својих надлежности, програмске структуре буџета и Финансијског плана за 2019. годину у области регионалног развоја, суфинансираће реализацију пројеката који доприносе развоју ефикасне и модерне локалне самоуправе у функцији грађана и привреде.

Узимајући у обзир привођење крају финансијске перспективе ЕУ 2014 – 2020, текуће припреме за нови финансијски период, као и обавезу усклађивања документације на националном и суб-националном нивоу, а у складу са Законом о планском систему („Службени гласник РС“ бр. 30/18 од 19. априла 2018.), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у оквиру овог позива суфинансираће:

– израду Анализе имплементацијe постојећих стратешких докумената локалних самоуправа, који имају рок важења до 2020. године.

Циљ анализе је правовремена и адекватна припрема за нови програмски период и креирање нових развојних стратегија ЈЛС за период 2021-2027. Законом о планском систему Републике Србије дефинисана су начела израде планских докумената, међу којима је начело континуитета планирања – цикличност процеса планирања, праћења спровођења и вредновања учинака, као и заснованост новог планског документа на планским документима који су му претходили и налазима вредновања постигнутих учинака већ спроведених јавних политика.

Услов за подношење пријаве је да ЈЛС има усвојен стратешки план развоја са роком важења до 2020. године.

Овим конкурсом неће бити финансирана израда докумената развојног планирања и докумената јавних политика, због завршетка финансијске перспективе ЕУ 2014-2020. Закон о планском систему Републике Србије јасно наглашава потребу усклађивања планских докумената на свим нивоима, садржајем, процедуром и методологијом према препорукама Европске комисије и упутствима Владе, у складу са потребама које произилазе из процеса придруживања

II.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист АПВ“, број 60/2018 и 40/2019-ребаланс), у укупном износу од 9.400.000,00 динара у оквиру функције 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу суфинансираће до 85 % од укупне вредности пројекта. Највиши износ средстава која могу бити одобрена од стране Секретаријата по појединачном пројекту је 800.000,00 динара. Преостали износ средстава мора обезбедити подносилац пројекта из сопствених извора или из других извора.

Оцењивање пројеката за суфинансирање вршиће се у складу са постављеним циљевима и установљеним критеријумима Конкурса.

III.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 1. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају јединице локалних самоуправа са територије АП Војводине које су извршиле своје обавезе у погледу правдања средстава, финансијског и наративног извештавања по уговорима које су раније потписани са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
 2. Подносиоци пројекта су јединице локалне самоуправе, и као такве конкуришу самостално.
 3. Подносилац пројекта за средства из овог Конкурса може поднети пријаву са највише једним пројектом.
 4. Подносиоци пројекта морају имати усвојен стратешки план развоја са роком важења до 2020. године.
 5. Пријаве на Конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним обрасцима попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце пројекта.
  Конкурсна документација може се преузети са интернет странице, Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу: www.region.vojvodina.gov.rs.
 6. Пријавни конкурсни обрасци достављају се у штампаном облику: један оригинал оверен печатом и потписан.
 7. На коверти мора да стоји назив, “КОНКУРС за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика“, адреса подносиоца пријаве и текст: “Не отварати пре састанка одређеног за отварање пријава“.
  Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе.
 8. Рок за подношење пријаве на конкурс је 01.11.2019. године.
 9. Неблаговремене и некомплетне пријаве, као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица, неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
 10. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће Решење о одабиру пројеката за суфинансирањe. На Решење Секретаријата не може се уложити жалба ни друга правна средства.
 11. Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
 12. Подносилац предлога пројекта наступа као носилац пројекта и у случају да пројекат буде одобрен, потписује уговор са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
 13. На основу склопљеног уговора са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, финансијска средства ће се пренети искључиво јединици локалне самоуправе која је носилац пројекта.

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс, заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на e-mail: marijana.rakic@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021-487-42-08 и milivoј.cvjetan@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021-487-41-58 радним даном од 09 до 15 часова.

Потребну документацију можете преузети ОВДЕ