Конкурс за суфинансирање израде планова развоја јединица локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине

         На основу чланова 16., 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 – други пропис, 37/16 и 29/17, 24/19 и 66/20) и чланова 11., 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20), а у вези са чланом 9. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 30/18), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, дана 25.02.2021. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПЛАНОВА РАЗВОЈА
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

         Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у оквиру својих надлежности, програмске структуре буџета и Финансијског плана за 2021. годину у области регионалног развоја, суфинансираће израде планова развоја јединица локалних самоуправа у складу са Законом о планском систему Републике Србије.
         Узимајући у обзир крај финансијске перспективе ЕУ 2014 – 2020, текуће припреме за нови финансијски период, као и обавезу усклађивања документације на националном и суб-националном нивоу, а у складу са Законом о планском систему, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у оквиру овог конкурса суфинансираће израду, односно измене и допуне планова развоја јединица локалних самоуправе на територији АП Војводине.
         Планови развоја треба да буду усвојени од стране скупштина локалних самоуправа. Планови развоја јединица локалних самоуправа имају период од најмање 7 година и морају бити усаглашени са Планом развоја АП Војводине.
         Овим конкурсом неће бити финансиране друге активности попут ревизије постојећих планских докумената (стратегија развоја, секторске стратегије, акционих планова и др.), као ни израда других планских докумената (просторних планова, урбанистичких планова и др.).

I.

         Средства за конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“, бр. 66/20) у укупном износу од 45.000.000,00 динара у оквиру функције 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти.
         Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу суфинансираће до 85 % од укупне вредности поступка припреме и израде планова развоја, односно измена и допуна већ усвојених планова развоја у складу са Законом о планском систему Републике Србије. Највиши износ одобрених средстава по појединачној пријави износи 1.000.000,00 динара. Преостали износ средстава мора обезбедити подносилац пријаве из сопствених извора или из других извора.

II.

Услови за учешће на конкурсу

 1. Право учешћа на конкурсу као подносиоци имају јединице локалних самоуправа са територије АП Војводине које су извршиле своје обавезе у погледу правдања средстава, финансијског и наративног извештавања по уговорима који су раније закључени са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
 2. Подносиоци пријава су јединице локалне самоуправе и као такве конкуришу самостално.
 3. Пријаве на Конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним обрасцима попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце пројекта.
 4. Конкурсна документација може се преузети са интернет странице, Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу: www.region.vojvodina.gov.rs.
 5. Пријавни конкурсни обрасци достављају се у штампаном облику: један оригинал оверен печатом и потписан.
 6. На коверти мора да стоји назив „КОНКУРС за суфинансирање израде планова развоја јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине“, адреса подносиоца пријаве и текст: „Не отварати“
 7. Пријаве се достављају на адресу:
  Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад,
  или предајом пријаве на Писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе АП Војводине.
 8. Рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана од дана објављивања.
 9. Неблаговремене и некомплетне пријаве, као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица, неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
 10. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће коначно решење о додели средстава. Резултати конкурса биће објављени на веб страници: www.region.vojvodina.gov.rs.
 11. Уколико средства буду одобрена, подносилац пријаве закључује уговор са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс, заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на имејл адресу: marijana.rakic@vojvodina.gov.rs

Потребну документацију можете преузети ОВДЕ