Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016 и 29/2017) и члана 21, члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016, 27/2017-исправка, 29/2017 и 39/2017), на основу Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), а у вези с Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 42/2017), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) расписује:

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

I ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ овог конкурса је отварање нових радних места у малим, средњим и великим привредним друштвима, повезаним са реализацијом инвестиционих пројеката на територији АП Војводине којима је предвиђено:

 • Отварање најмање 10, a највише 100 радних места у року до три године од дана закључења уговора, која ће бити задржана у наредних 36 месеци за мала и средња привредна друштва, односно 60 месеци за велика привредна друштва.

II ВИСИНА СРЕДСТАВА И КОРИСНИЦИ

Укупан износ подстицајних средстава који се додељује по Конкурсу је 350.000.000,00 динара.
Средства опредељена за овај конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016, 29/2017-ребаланс и 39/2017-ребаланс), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине као Програм 1505 Регионални развој, Програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 454 Субвенције приватним предузећима.
Корисници подстицајних средстава су мала, средња и велика привредна друштва у складу са прописима којима се уређује додела државне помоћи.

Кориснику средстава који отвори нова радна места повезана са инвестиционим пројектом вредним најмање 50.000 евра у динарској противвредности у року од три године од дана закључења уговора у јединици локалне самоуправе која је разврстана у:

 1. прву групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства у максималном износу до 3.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.
 2. другу групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства у максималном износу до 4.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.
 3. трећу и четврту групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства у максималном износу до 5.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 1. Привредно друштво заведено у Регистру привредних субјеката са седиштем у Републици Србији односно привредно друштво са седиштем у другој држави који реализује инвестициони пројекат на територији АП Војводине
 2. Да против привредног субјекта није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидацаји у складу са прописима којима се уређују стечај и ликвидација
 3. Да привредно друштво није у тешкоћама у смислу прописа којима се уређују правила државне помоћи
 4. Да привредно друштво нема доспеле, а неизмирене порезе и доприносе као и обавезе по основу изворних локалних прихода
 5. Да привредно друштво није смањило број запослених за 10% и више током 12 месеци пре подношења пријаве
 6. Да Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе немају учешће у власништву привредног друштва
 7. Да су реализовали или испунили све уговорне обавезе преузете претходно подржаним пројектима, финансираним из буџета Аутономне покрајине Војводине
 8. Да нису у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи
 9. Да са привредним друштвом није био раскинут уговор о додели срестава из буџета Аутономне покрајине Војводине
 10. Да се против привредног друштва не води парнични, односно кривични поступак по основу раније остварених подстицаја, субвенција или кредита

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Образац пријаве на конкурс;
 2. Бизнис план за ивестициони пројекат;
 3. Оригинал или оверена фотокопија извода из Регистра привредних субјеката који подноси инвеститор са седиштем у Републици Србији, односно извод из одговарајућег регистра државе у којој страни инвеститор има седиште, не старије од три месеца које је оверио надлежни орган као и оверени превод извода на српски језик;
 4. Регистровани финансијски извештаји инвеститора за претходне три године пословања, с налазом овлашћеног ревизора (ако постоји законска обавеза прибављања налаза овлашћеног ревизора), а страно правно лице подноси оригинал или оверену фотокопију и оверени превод на српски језик (уз налаз овлашћеног ревизора, ако је то у складу са националним законодавством страног предлагача инвестиционог пројекта, или изјаву инвеститора да није обавезан да прибавља извештај овлашћеног ревизора);
 5. Доказ да против привредног субјекта није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидацаји у складу са прописима којима се уређују стечај и ликвидација;
 6. Писана изјава о томе да за реализацију истог инвестиционог пројекта, односно за исте оправдане трошкове није додељена државна помоћ из буџета Републике Србије, АП Војводине или јединице локалне самоуправе; уколико јесте, по ком основу и у којем облику и износу је додељена;
 7. Доказ о измирењу обавеза по основу пореза, царина и доприноса у Републици Србији, а за стране инвеститоре који нису пословали у Републици Србији – потписана изјава о томе да инвеститор није пословао у Републици Србији и да нема порески идентификациони број додељен у складу с прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација;
 8. Извод из Централног регистра обавезног социјалног осигурања, којим се утврђује број запослених, врста радног ангажовања код корисника средстава у тренутку подношења пријаве за доделу средстава, као и 12 месеци пре подношења пријаве;
 9. Доказ да одговорно лице привредног друштва није правоснажно осуђивано за кривична дела против привреде, имовине, недозвољене трговине и против службене дужности;
 10. Доказ да се против одговорних лица у привредном субјекту не води кривични поступак;
 11. Доказ да привредни субјект није осуђиван за кривично дело извршено у обављању привредне делатности;
 12. Доказ да је привредни субјект, корисник средстава, обезбедио учешће од најмање 25% оправданих трошкова из сопствених средстава или других извора који не садрже државну помоћ – Изјава одговорног лица (образац бр.1).

Задржава се право да се од подносиоца пријаве тражи и додатна докумантација.

V ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен од дана објављивања до 01. децембра 2017. године или до утрошка средстава.

VI НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА ПРИЈАВА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Пријаве оцењује Комисија формирана решењем покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а на основу критеријума и бодовне листе који су саставни део Правилника о додели средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојене политике Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту Правилник).
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, узимајући у обзир и препоруке Скупштине друштва Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад.

Одлука о додели средстава објављује се на интернет страници Секретаријата.
Конкурсна документација се не враћа.

VII УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

 1. Уговори с корисницима средстава закључују се у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о расподели средстава по овом конкурсу.
 2. Корисник средстава дужан је да приликом потписивања уговора приложи банкарску гаранцију коју је издала пословна банка регистрована на територији Републике Србије, безусловну и плативу на први позив у корист АПВ, са роком важности до 6 година и 6 месеци за мала и средња привредна душтва, односно до 8 година и 6 месеци за велика привредна друштва.
 3. Корисник средстава дужан је да приложи и две регистроване потписане бланко соло менице с потписаним меничним овлашћењем, ради наплате законске затезне камате, у складу са законом који утврђује висину стопе законске камате, а у случају неиспуњења уговорних обавеза.
 4. Корисник средстава није дужан да приложи бланко соло меницу из тачке 5. ако достави банкарску гаранцију која покрива и износ могуће законске затезне камате.
 5. У случају неиспуњења уговорних обавеза или делимичног испуњења, на основу издатих банкарских гаранција и бланко соло меница – Секретаријат може да наплати средства до висине износа исплаћених средстава и прописане законске затезне камате.
 6. Корисник средстава дужан је да новозапосленим лицима исплаћује зараду у износу 20% већем од минималнне зараде, прописане од стране надлежних органа

VIII НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, с назнаком
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
или доставити лично у Писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 09.00 до 14.00 часова.

IX КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације можете добити на 021/487 4071 од 10.00 до 13.00 часова.

X ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

НАПОМЕНА: ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ је саставни део конкурса.

Конкурс, Образац изјаве 1, Образац изјаве 1а, Образац бизнис плана за инвестициони пројекат и Правилник о додели средстава можете преузети на сајту www.region.vojvodina.gov.rs

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на olga.knezevic@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021/487-4071, радним даном од 9 до 15 часова.

Преузмите конкурсну документацију