Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/16) и члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став 2, члана 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 95/16) и члана 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број 37/14, 54/14-др. одлука и 37/16) оглашава се

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ
СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ

 

I Орган у ком се попуњава радно место:
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место: Саветник за реализацију мера развојне политике – 1 извршилац на неодређено време

У звању саветника обављају се сложени послови који су најчешће прецизно одређени и подразумевају примену утврђених метода рада уз повремени надзор непосредног руководиоца, умерено висок ниво сложености послова и самосталности у раду као и ниво одговорности, припреме и праћења програма и пројеката Секретаријата, обављају се сложени послови покрајинске управе у вези са: спровођењем мера развојне политике, пољопривредне политике и политике руралног развоја у циљу бржег економског развоја АП Војводине које у оквиру своје делатности предлаже Развојна агенција Војводине доо Нови Сад, прати се, надзире и помаже рад Развојне агенције Војводине доо Нови Сад и помаже у пословима управљања буџетским фондом за спровођење мера развојне политике, пољопривредне политике и политике руралног развоја АП Војводине; координацијом активности свих покрајинских органа управе у процесу програмирања инструмената Европске уније који обухватају АП Војводину; прикупљањем и пружањем информације о спровођењу пројеката финансираних из фондова Европске уније; прикупљањем и анализирањем пројектних и финансијских извештаја; сачињавањем извештаја с пратећом документационом основом за израду информација за Покрајинску владу; праћењем остваривања и учешћа у активностима на припреми и спровођењу макрорегионалних стратегија, посебно Стратегије Европске уније за Дунавски регион; такође, обављају се и друге студијско-аналитички, стручно-оперативни и финансијско-материјални послови по налогу покрајинског секретара, подсекретара и помоћника секретара.
Услови: Стечено високо образовање у пољу друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова на мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, познавање страног језика, положен државни стручни испит, и пробни рад од шест месеци“

У изборном поступку проверавају се знања из области:

 • Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској управи; Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској влади; Закон о регионалном развоју; Писање и имплементација пројеката по ЕУ стандардима; Закон о запосленима у аутономним покрајинама јединицама локалних самоуправа и познавање организацијe покрајинске управе – писменим путем;
 • Познавање рада на рачунару- увидом у приложени доказ уколико кандидат поседује доказ о познавању рада на рачунару (уверење, сертификат, потврда и сл.), а уколико кандидат не поседује, провера познавања рада на рачунару извршиће се писменим путем;
 • Вештине руковођења и вештине комуникације – непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Услови за пријаву на јавни конкурс:

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора дужу од шест месеци.

I. Место рада:
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16.

II. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Дневник“.

III. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Прекодравац Александар, шеф одсека за правна питања и људске ресурсе,
телефон: 021/487-48-24.

IV. Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад, са назнаком да се ради о пријави за јавни конкурс, за радно место реализација мера развојне политике.

V. Датум оглашавања: 29. септембар 2017. године.

VI. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

VII.

 1. Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, са наведеном адресом за пријем поште, контакт телефоном и интернет адресом (у пријави назначити назив радног места на које се конкурише);
 2. Оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема према условима ;
 3. доказ о положеном државном стручном испиту за рад у органу управе (оригинал или оверенa фотокопија),
 4. фотокопија доказа о најмање 3 годинe радног искуства у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
 5. уверење о држављанству Републике Србије у оригиналу или овереној фотокопији, не старије од шест месеци;
 6. извод из матичне књиге рођених у оригиналу или овереној фотокопији;
 7. фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске личне карте;
 8. оригинал или оверена фотокопија уверења МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, не старије од шест месеци;
 9. доказ да кандидату није раније престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоураве, због теже повреде дужности из радног односа (решење о престанку радног односа уколико је учесник јавног конкурса раније радио у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоураве;

Наведене доказе кандидат доставља препорученом пошиљком путем поште или предајом на писарницу покрајинских органа.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то сам учинити. Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз унапред наведене доказе како би орган могао даље поступати.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Пријаве кандидата без положеног државног стручног испита, неће се разматрати.

VIII. Провера оспособљеност, знања и вештина кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће проверене у просторијама Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина број 16. О тачном датуму и времену учесници јавног конкурса биће обавештени преко електронске поште које наведу у пријави, односно телефоном који наведу у пријави.

НАПОМЕНЕ:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној пред органом надлежним за оверу преписа, односно фотокопије докумената, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса коју је образовао Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Овај оглас се објављује на интернет презентацији Службе за управљање људским ресурсима и Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу као и на огласној табли послодавца. У дневном листу „Дневник“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентација на којима је оглас објављен.

Преузмите документацију