Jaвни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са подручја АПВ за суфинансирање израде пројектно-техничке документације

На основу чланова 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14-други пропис, 37/16 и 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) и члана 4. Правилника о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање израде пројектно-техничке документације, број: 141-401-3165/2022-03 од 25. фебруара 2022. године, који је донео покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/21), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, дана 1. марта 2022. године, р а с п и с у ј е

 

JAВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ПОДРУЧЈА
АПВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

I Увод

Бесповратна финансијска средства се додељују на основу Јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс). Текст конкурса објављује се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ и на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (https://www.region.vojvodina.gov.rs/), као и у једном од дневних гласила која се дистрибуирају на територији Аутономне покрајине Војводине. Финансијска средства за ове намене опредељена су Финансијским планом Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за 2022. годину (у даљем тексту: Покрајински секретаријат).

II Право учешћа на Конкурсу

Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе (општине/градови) са подручја Аутономне покрајине Војводине, за једну или за обе намене истовремено, сходно општим условима Јавног конкурса.

III Намена додељених средстава

Бесповратна средства, могу се користити:

НAМЕНА I.

Суфинансирање израде пројектно-техничке документације у области:

 1. Унапређења и ревитализације локалне пословне инфраструктуре
 2. Развоја и модернизације локалне друштвене инфраструктуре

НАМЕНА II.

Суфинансирање трошкова израде пројектно-техничке документације за прикључење стамбених и пословних објеката на мрежу комуналне и друге инфраструктуре и то за:

 1. Прикључке на водоводну мрежу (од споја са уличном или магистралном мрежом до водомерног шахта)
 2. Прикључке на канализациону мрежу (од споја са уличном мрежом до регулационе линије)
 • Прикључке на топловодну мрежу (од споја са уличном или магистралном мрежом до интерне инсталације код корисника)
 1. Прикључке на гасоводну мрежу (од споја са уличном или магистралном мрежом до интерне инсталације код корисника)
 2. Прикључке на телекомуникациону мрежу (од споја са уличном или магистралном мрежом до интерне инсталације код корисника)

Објекти у насељу, делу насеља или улици за израду чије документације се конкурише, морају бити легализовани или у поступку легализације.

На простору испред парцеле на којој се стамбени или пословни објекти налазе у тренутку подношења захтева за израду документације, мора постојати:

 • или већ изграђена одговарајућа комунална и друга мрежа, без прикључних места,
 • или локалним програмом капиталне изградње планирана њена изградња у текућој години дефинисаних капацитета и пропусних могућности,
 • или Програмом сарадње Републике Србије – Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са кинеским партнером CRBC „Србија 2020-2025“ предвиђена изградња комуналне и друге инфраструктуре у наредне (3) три године.

IV Циљеви суфинансирања

Бесповратна финансијска средства додељују се у циљу подршке процесу реализације развојних приоритета у области локалног економског развоја и координацији свих нивоа власти у јачању институционалног оквира за друштвено-економски развој јединица локалних самоуправа са територије АП Војводине.

V Услови конкурса

  • Укупан буџет за доделу средстава по конкурсу је 60.000.000,00 динара и то за Намену I: укупно 40.000.000,00 динара и за Намену II: 20.000.000,00 динара
 • Покрајински секретаријат додељује бесповратна средства за суфинансирaње појединачних пријава у износу до максимално 85% вредности израде пројекта
 • Максимални износ средстава по појединачној пријави

за Намену I износи:
– највише до 1.000.000,00 динара за суфинансирање израде пројектно-техничке документације која мора бити довољна за исходовање свих потребних одобрења и дозвола за потребе извођења радова (пројектна документација мора садржати предмер и предрачун радова).

За Намену I. јединица локалне самоуправе може да конкурише са највише две пријаве.

Максимални износ средстава по појединачној пријави

за Намену II. износиће:
– највише до 5.000.000,00 динара

За Намену II. јединица локалне самоуправе може да конкурише са једном пријавом.

 • Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања конкурса.
 • Рок за реализацију уговора је најкасније до 31.12.2022. године.

VI Начин подношења пријава и обавезна документација која се подноси

Пријава са обавезном документацијом доставља се у писаном облику и на CD-у, у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Пријаве се достављају поштом или предајом на Писарницу покрајинских органа управе, на доле назначену адресу:

Покрајински секретаријат за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу


Булевар Михајла Пупина 16,
21000 Нови Сад


Пријава за конкурс

Покрајинског секретаријата за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

 

J A В Н И К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ПОДРУЧЈА АПВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Намена I/

Намена II/

Општина/град подносилац пријаве

Адреса подносиоца пријаве

 

НЕ ОТВАРАТИ

 

Пријаве послате на други начин (нпр. факсом, електронском поштом или директно у просторије Секретаријата) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА КОНКУРС

Заједничка документација за све намене:

 1. Попуњена, потписана и печатом оверена пријава за учешће на конкурсу (Образац Пријаве се налази на сајту Покрајинског секретаријата), а пријава са обавезном документацијим се доставља у писаном облику, као и на CD-у;
 2. Овлашћење за заступање јединице локалне самоуправе (фотокопија картона депонованих потписа);
 1. Изјава подносиоца пријаве да нема неизмирених обавеза према Покрајинском секретаријату, по основу раније потписаних уговора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
 2. Изјава да се против лица овлашћеног за подношење пријаве не води кривични поступак (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
 3. Изјава о коришћењу средстава Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у последње 4 године (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
 4. Изјава подносиоца пријаве (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата):
 • да ће се наменски у складу са важећом законском регулативом утрошити додељена средства
 • да ће Покрајинском секретаријату достављати извештаје у складу са уговорним обавезама
 1. Мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе за послове урбанизма и просторног планирања да постоји плански основ за планиране радове обухваћене пројектно-техничком документацијом за чије суфинансирање израде се конкурише
 2. Доказ ЈЛС о легализацији или поступку легализације објеката у насељу, делу насеља или улици који се прикључују на комуналну инфраструктуру
 3. Доказ о постојању комуналне инфраструктуре (извод из катастра водова)
 4. Информација о постојећој пројектној документацији, уколико се траже средства за наредну фазу израде, у ком случају Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према потреби о томе затражи додатну документацију и информације.

За планирану комуналну и другу инфраструктуру, за Намену II, подносилац пријаве је дужан да приложи доказ у виду извода о планираној изградњи комуналне и друге инфраструктуре (локални план капиталних инвестиција или извод из програма сарадње са кинеским партнером CRBC „Србија 2020-2025“) из којих се недвосмислено може утврдити постојање услова за изградњу.

Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцима.

Конкурсна комисија неће узимати у разматрање следеће пријаве:

 • неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете после истека рока предвиђеног за подношење пријаве)
 • недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени конкурсом, односно оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене)
 • непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису приложени сви потребни документи, пријаве које су непотписане, са непопуњеним рубрикама и неуписаним захтеваним бројчаним вредностима, попуњене графитном оловком, пријаве послате факсом или електронском поштом, пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу и CD-у и које садрже неразумљиве и нечитке податке).

Конкурсна комисија неће узети у разматрање пријаве оних субјеката који су користили средства Покрајинског секретаријата, а после истека уговореног рока нису поднели Покрајинском секретаријату финансијске и друге обавезне извештаје о утрошку додељених средстава.

VII Одлучивање о додели средстава

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем образује Kонкурсну комисију (у даљем тексту: Комисија). Комисија врши преглед и oцену пристиглих пријава, формира ранг листу на основу бодовања и саставља записник.

Покрајински секретар на основу записника и ранг листе Комисије доноси одлуку о додели финансијских средстава корисницима која је коначна.

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата.

VIII Уговор о додели средстава

Одлуком о додели средстава утврђује се појединачни износ средстава по кориснику.

После доношења одлуке о додели средстава, покрајински секретар закључује са корисником средстава уговор о додели средстава.

Обавезни елементи уговора су:

 • подаци о кориснику средстава
 • износ додељених средстава
 • намена за коју се додељују средства
 • период на који се закључује уговор
 • обавезе корисника средстава
 • извештаји који се подносе Покрајинском секретаријату
 • остали елементи од значаја за реализацију уговорених активности

IX Праћење извршавања уговора

Корисник средстава је обавезан да Покрајинском секретаријату поднесе извештаје (наративни и финансијски) о реализацији пројекта и наменском утрошку средстава (у даљем тексту: Извештај), најкасније у року од 15 дана од уговореног рока утврђеног за реализацију пројекта, са припадајућом документацијом. Комплетно израђена пројектно-техничка документација се доставља у .PDF формату, а цртежи у .DWG формату.

Финансијски извештај мора да садржи доказе о утрошеним средствима са комплетном документацијом којом се оправдава наменско и законито коришћење средстава, као и преосталих средстава потребних за реализацију пројекта (изводе из банака, фактуре, уговоре и другу финансијску документацију) овереном од стране овлашћених лица корисника.

Покрајински секретаријат, као давалац средстава задржава право да од Корисника средстава, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Административну контролу Извештаја спроводи Секретаријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја са приложеним документима. Покрајински секретар може да образује посебну комисију из реда запослених за вршење непосредне контроле над реализацијом Пројеката.

Средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су предмет уговора подлежу контроли примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава, коју обавља Служба буџетске инспекције Аутономне покрајине Војводине. Корисници средстава дужни су да Служби буџетске инспекције АП Војводине омогуће несметану контролу наменског и законитог коришћења средстава по предмету уговора.

Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу путем електронске поште на имејл адресе: оlga.knezevic@vojvodina.gov.rs ognjen.dopudj@vojvodina.gov.rs region@vojvodina.gov.rs

Потребну документацију можете преузети ОВДЕ