Измена јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са подручја АПВ за суфинансирање израде пројектно-техничке документације број 141-401-3165/2022-03

На основу чланова 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14-други пропис, 37/16 и 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) и члана 4. Правилника о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање израде пројектно-техничке документације, број: 141-401-3165/2022-03, а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/21), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу објављује

 

ИЗМЕНУ
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА
ПОДРУЧЈА АПВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 141-401-3165/2022-03

 

Члан 1.

У измени Јавног Конкурса за доделу бесповратних средстав локалним самоуправама са подручја АПВ за суфинанирање израде пројектно-техничке документације, објављеним на сајту Секретаријата, дневном листу „Дневник“ 01. 03. 2022. године и „Службеном листу АПВ“ број 12/2022 од 02. 03. 2022. године у поглављу V Услови конкурса, речи „Укупан буџет за доделу средстава по конкурсу је 60.000.000,00 динара и то за Намену I: укупно 40.000.000,00 динара и за Намену II: 20.000.000,00 динара“, мењају се и гласе: „Укупан буџет за доделу средстава по конкурсу је 60.000.000,00 динара и то за Намену I: укупно 15.306.000,00 динара и за Намену II: 44.694.000,00 динара.“

Члан 2.

У осталном делу Јавни конкурс остаје непромењен.

 

Документ о измени конкурса можете преузети ОВДЕ