Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017,  113/2017 – др. закон и 95/2018, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон, 157/2020 – др. закон, 114/2021 и 123/2021 – др. закон) и члана 5. и 7. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016 и 12/2022), оглашава се:

 ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Орган у коме се радно место попуњава: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16.

 Радно место које се попуњава: Радно место за подршку регионалном развоју, у звању саветник, у Сектору за регионални развој и пројекте, Одсек за регионални развој, 1 извршилац, на неодређено време.

Опис послова: применом утврђених метода рада, поступака или стручних техника са јасним оквиром самосталног деловања, уз повремени надзор непосредног руководиоца, и способност да се проблеми решавају без појединачних упутстава непосредног руководиоца и уз обраћање непосредном руководиоцу само кад је проблем сложен и захтева додатно знање и искуство извршилац обавља послове припреме и праћења програма и пројеката Покрајинског секретаријата; обавља прецизно одређене сложене послове покрајинске управе у вези са израдом, прикупљањем, чувањем и објављивањем информација о регионалном развоју АП Војводине; учествује у реализацији међународних посета из домена регионалног развоја и припрема информације, платформе, подсетнике и извештаје о томе; прати одобрене пројекте са обезбеђеним изворима финансирања, који се односе на унапређивање организације рада и ефикасности деловања органа покрајинске управе и локалне самоуправе из области регионалног развоја; прикупља и анализира пројектне и финансијске извештаје; учествује у спровођењу поступка јавних набавки за потребе Покрајинског секретаријата; сачињава извештаје с пратећом документационом основом за израду информација за Покрајинску владу; обавља и друге стручне послове по усменом или писаном налогу покрајинског секретара, подсекретара, помоћника секретара и шефа одсека.

Услови за рад: стечено високо образовање у пољу друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких и природно-математичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова на мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на рачунару као и потребне компетенције за обављање послова.

Општи услови за рад у органима Аутономне покрајине Војводине: да је учесник интерног конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; да има прописано образовање; да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа и да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места.

Место рада: Покрајински секретаријат за за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16.

У изборном поступку проверавају се следеће стручне способности, знања и вештине:

Посебне функционалне компетенције:

У области рада „административно-технички послови“ (канцеларијско пословање; методе и технике прикупљања података ради даље обраде; технике припреме материјала ради даљег приказивања и употребе) и

У области рада „студијско аналитички послови“ (,методе и технике анализирања планских докумената и прописа и израда извештаја о стању у области);

Посебне функционалне компетенције за одређено радно место (Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине; Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи и Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској влади) – писана симулација.

Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана од дана када је интерни конкурс оглашен на интернет презентацији односно огласној табли Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Рок почиње да тече 10. маја 2023. године и истиче 17. маја 2023. године.

Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:

Александар Прекодравац, телефон: 021/487-4824.

Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, са назнаком да се ради о пријави за интерни конкурс и за које радно место.

Датум оглашавања: мај 2023. године.

Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

-доказ о стручној спреми према условима (оригинал или оверена фотокопија);

-фотокопија доказа о завршеном приправничком стажу или најмање три године проведених у радном односу код послодавца, у смислу одредаба закона којим се уређују радноправни односи у органима аутономне покрајине (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);

-оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању, односно решења да је службеник нераспоређен.

НАПОМЕНА:

Уз пријаву је потребно доставити радну биографију – CV, у којој ће бити назначена адреса електронске поште и број телефона путем којих ће се комуницирати са кандидатом.

Уколико кандидат не достави наведено у претходном ставу, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу није у обавези да на другачији начин контактира кандидата.

Провера оспособљеност, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће проверене у просторијама Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, о чему ће кандидати бити обавештени писаним путем, преко електронске поште, односно телефоном које наведу у пријави.

На завршни разговор са Конкурсном комисијом за спровођење интерног конкурса позивају се само кандидати које су сви чланови конкурсне комисије у свим облицима провере вредновали оценом „делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3). Чланови Конкурсне комисије воде разговор са кандидатом у циљу процене његове мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа.

Службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време у органима, службама и организацијама које оснива Аутономна покрајина Војводине. Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.

 НАПОМЕНЕ:

 Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној пред органом надлежним за оверу преписа, односно фотокопије докумената, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија за спровођење интерног конкурса коју је образовао покрајински секретар Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Овај оглас објављен је на интернет презентацији Службе за управљање људским ресурсима, Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и огласној табли Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Интерни конкурс може се погледати овде