Конкурс за суфинансирање учешћа локалних самоуправа на сајму INVESTEXPO

На основу члана 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. Лист АПВ“, број:40/2012-пречишћени текст) и члана 21. став 4,  и 24.  Покрајинске скупштинске   одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 39/2012 и 26/2013), Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

расписује

КОНКУРС
за доделу средстава за суфинансирање
трошкова учешћа јединица локалних самоуправа
из АП Војводине на 8. Међународном INVESTEXPO Сајму инвестиција и Дана енергетике у Новом Саду

 

I

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу суфинансираће трошкове учешћа јединица локалних самоуправа са подручја АП Војводине на 8. Међународном INVESTEXPO Сајму инвестиција и Дана енергетике у Новом Саду који се одржава од 29. до 31. октобра 2013. године у Новом Саду.
Средства за конкурс обезбеђена су чланом 8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2013. годину („Сл.лист АПВ“ бр. 39/2012 и 26/2013), функционална класификација 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти у износу од 1.600.000,00 динара.
Циљ Конкурса је промоција инвестиционих могућности, презентација основних карактеристика привредних потенцијала, инфраструктурних капацитета, индустријских и радних зона, туристичких капацитета и изградње спортских центара јединица локалних самоуправа.
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу учествоваће највише до 85 % од утврђене вредности пројекта за представлјање на сајму. А суфинансираће се трошкови закупа и опремања простора и штанда, трошкови припреме и штампања пропагандног материјала за наступ на сајму.

II

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

 1. Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине којима је у складу са Законом о регионалном развоју („Сл. гласник РС“, број 51/2009 и 30/2010) и Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2012. годину („Сл. гласник РС“, број 107/2012), степен развијености испод републичког просека: Ада, Апатин, Алибунар, Бач, Бачка Топола, Бачки Петровац, Бела Црква, Бечеј, Жабалј, Житиште, Инђија, Ириг, Кикинда, Ковачица, Ковин, Кула, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Опово, Оџаци, Пландиште, Рума, Сечањ, Сомбор, Србобран, Сремска Митровица, Темерин, Тител, Чока и Шид.
 2. Средства за суфинансирање додељиваће се бесповратно у максималном износу до 80.000,00 динара по поднетом предлогу пројекта за једну јединицу локалне самоуправе, с тим што преостали део средстава обезбеђује јединица локалне самоуправе.
  Уколико две или више јединица локалних самоуправа (партнера) поднесу Предлог пројекта за заједнички наступ на сајму свака има право на износ средстава из става 1. ове тачке, а јединице локалне самоуправе су дужне да обезбеде учешће од минимално 15 % од укупне вредности пројекта.
 3. Пријаве на конкурс, за наступ на 8. Међународном INVESTEXPO Сајму инвестиција и Дана енергетике у Новом Саду подносе се на конкурсним обрасцима уз које се прилаже и остала неопходна пратећа документација. Наведени обрасци се могу преузети са интернет странице Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs
 4. Листа неопходне пратеће документације налази се у оквиру образца предлога пројекта.
 5. Пријавни конкурсни образци доставлјају се у штампаном облику, један оргинал и две копије и у електронском облику (ЦД). На коверти мора да стоји, назив Конкурса, адреса подносиоца пријаве и текст: „не отварати пре састанка одређеног за отварање пријава“. Пријава на конкурс за наступ јединица локалних самоуправа на 8. Међународном сајму „INVESTEXPO“ подноси се Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу до 10.10.2013. године.
 6. Пријаве на конкурс са припадајућом документацијом, доставлјају се путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад или лично на Писарници покрајинског органа управе у згради Владе АП Војводине.
 7. Неблаговремене и некомплетне пријаве, као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и које нису у складу са конкурсном документацијом неће се разматрати.
 8. Конкурсна документација се не враћа, а Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
 9. Решење о додели средстава за суфинансирање, донеће на предлог Комисије, Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
 10. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу није дужан да образлаже своје одлуке. На Решење Секретаријата не може се уложити жалба нити други правни лек.
 11. Резултати конкурса биће објавлјени на интернет страници Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу локалну самоуправу.
 12. Јединице локалних самоуправа које су подносиоци одобрених предлога пројекта заклјучиће уговор о коришћењу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова учешћа на 8. Међународном сајму „INVESTEXPO“, са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а након реализације пројекта приложиће деталјне наративне и финансијске извештаје.

Преузмите документацију

За сва питања везана за процедуре пријавлјивања на конкурс заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на е-маил: karol.werle@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021-487-4893 радним данима од 9 до 15 часова.