A A A
Конкурси

Решење о додели финансијских средстава за јачање улоге цивилног друштва у припреми, споровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу

 

03.октобар 2013.

 

На основу члана 21. и 23. Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи (СЛ. лист АПВ“, број 40/2012- пречишћен текст) и тачке 7. Јавног конкурса за јачање улоге цивилног друштва у припреми, спровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу, покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси:


Решење
о додели финансијских средстава за јачање улоге цивилног друштва у припреми, споровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу

Одобрава се исплата средстава за финасирање пројеката за јачање улоге цивилног друштва у припреми, спровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу.
Средства се одобравају са раздела 10 Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама, из извора финансирања 01 00 Приходи буџета у износу од 3.992.280,40 динара и то:

  1.    Центар за тренинг и едукацију, Нови Сад  - Комуникација грађана и представника локалне самоуправе у Жабљу, на радио станици Тиса 107,8 МХз    168.400,00 динара
  2.    In medias res, Каћ -   Infodisplej Каћ    188.400,00 динара
  3.    Ромена, Нови Сад  -  Корак ближе    162.400,00 динара
  4.    Унија послодаваца Војводине, Нови Сад -  Сарадњом партнера до развијених општина       183.592,80 динара
  5.    Равноправни потрошач, Нови Сад  -  Проактивни потрошачи              187.000,00 динара
  6.    Бечејско удружење младих, Бечеј  -  Са општинским буџетом на ти!       193.500,00 динара
  7.    Центар за развој – ЦЕЗАР, Нови Сад  -   Да се нико не смара! -  скупштина станара  Едукација о релацијама СС-МО-град Нови Сад    150.000,00 динара
  8.    ПРОСПЕРО, Темерин  -  Оснивање мреже за информисање становништва о ИПАРД-у          165.048,60 динара
  9.    Authentic Војводина Суботица  -  Суботица- Град Сецесије                     180.000,00 динара
  10.    Мој град Суботица, Суботица   -   Модерне апликације за савремени мониторинг                   170.000,00 динара
  11.    Центар за одрживи развој, Суботица   -   Јачање капацитета цивилног друштва за укључивање у процесе доношења одлука на локалном нивоу у руралним срединама Војводине                 180.000,00 динара
  12.    Асоцијација новинара Баната Банат-инфо, Зрењанин   -  Јачање улоге грађана у процесу креирања буџета јединица локалне самоуправе        193.650,00 динара
  13.    Омладински клуб Новог Бечеја, Нови Бечеј  -  Узоран грађанин    189.500,00 динара
  14.    Центар за подршку женама, Кикинда  -  КА УНАПРЕЂЕЊУ УСЛУГА ЗА ЖЕНЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ – Изградња модела сарадње тела за родну равноправност и организација цивилног друштва у општинама и градовима АПВ       192.500,00 динара
  15.    Покрет горана и центар волонтера Панчево, Панчево  -  Уређење паркова као мера за унапређење квалитета живота грађана Баната – Паркови за будућност        200.000,00 динара
  16.    Иницијатива младих Опово, Опово  -  Иницијативом до информације    165.000,00 динара
  17.    Сомборски едукативни центар, Сомбор  -  Qуо вадис омладинска политико? – мотивисање малдих за преиспитивање омладинске политике у локалним заједницама    194.000,00 динара
  18.     HUMAN, Оџаци   -   Израда Локалног акционог плана политике за младе општине Оџаци               158.000,00 динара
  19.    Еколошки покрет Оџака (ЕПО), Оџаци  -  Активности за остваривање права из Архуске конвенције    149.000,00 динара
  20.    Покрет горана Сремска Митровица, Сремска Митровица  -  Побољшање комуникације грађана и локалне самоуправе у области комуналне делатности у руралним подручјима Града Ср.Митровица                 175.000,00 динара
  21.    Удружење Спортских Риболоваца, Сента  -  Информисање и едукација јавности потиског викенд насеља у пределу Парка природе „Мртваје Горњег Потисја“    150.000,00 динара
  22.    Пчелари Фрушке Горе, Гргуревци   -  Информисаност становништва руралног подручја о развојним програмима         149.865,00 динара
  23.    Бачкотополски форум, Бачка Топола   -   Мој избор, моје учешће, моја контрола                147.424,00 динара

 

Образложење


У циљу јачања улоге цивилног друштва у припреми, спровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу, односно информисању и едукацији јавности, консултовању јавности, успостављању дијалога између различитих заинтересованих страна са локалном самоуправом и успостављању партнерства, Влада АП Војводине имајући у виду ликвидне могућности буџета обезбедила је средства за ове намене у висини 3.992.280,40 динара.

Удружења регистрована у Републици Србији са седиштем на територији АП Војводине, којима су одобрена средства за намене наведене у њиховим пројектима, потписаће уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног а у складу са чланом 21. и 23. Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи, донето је Решење као у диспозитиву.

Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: