A A A
Конкурси

Решење о додели средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине

 

Нови Сад, 11. 12. 2017.

 

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016  и 29/2017), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине („Сл гласник АПВ“ 42/2017) као и члана 7. ст. 1, тачка 1., члан 11., 12., и 14. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл.гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013и 119/2014) , тачке VI  Конкурса за доделу средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине, као и Одлуке о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за привредни, пољопривредни и рурални развој АП Војводине,  бр. СД-VI-6/2017 од 09.12.2017. Скупштине Развојне агенције Војводине, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доносиР е ш е њ е

o додели средстава
ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕОдобрава се исплата средстава привредним друштвима с циљем отварање нових радних места у малим, средњим и великим привредним друштвима,  повезаним са реализацијом инвестиционих пројеката на територији АП Војводине.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 350.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција  411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација  454  Субвенције приватним предузећима, додељују се:

 

 1. SIXSENTIX  DOO  НОВИ САД    35.551.800,00
 2. ALING-CONEL  ДОО ГАЈДОБРА    12.443.130,00
 3. MECAFOR PRODUCTS  ДОО КИКИНДА    14.220.720,00
 4. ФРИГО ЖИКА ДОО РУМА    23.701.200,00
 5. GRINDEX  ДОО КИКИНДА    6.636.336,00
 6. AGROPROM COM ДОО ГОРЊИ ТАВАНКУТ    4.977.252,00
 7. ИНСЕРТ ДОО РУМА    47.402.400,00
 8. EBM PAPST ДОО СОМБОР    14.220.720,00
 9. EGSTON SYSTEM ELECTRONICS  ДОО ПАНЧЕВО     35.551.800,00
 10. СЕВЕПЛАНТ ДОО КУЛА    23.701.200,00
 11. ФМО УКУС ДОО КОВАЧИЦА    5.925.300,00
 12. ДОО LAND OF APPLE НОВИ САД    6.162.312,00
 13. НИВА ДОО ЖАБАЉ    17.775.900,00
 14. EKO SNACK  ДОО КУЛА    33.181.680,00
 15. AGROOMEGA ДОО ЖАБАЉ    5.925.300,00
 16. KNOTT-AUTOFLEX YUG ДОО БЕЧЕЈ    8.532.432,00
 17. ПРИЧА КЕТЕРИНГ ДОО НОВА ПАЗОВА    23.701.200,00
 18. ЗУПЧАНИК ДОО АДА    9.480.480,00
 19. EATON ELECTRIC DOO СРЕМСКА МИТРОВИЦА    11.850.600,00
 20. ДОО DADEX  МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА      8.532.432,00

    Укупно:    349.474.194,00


Средства се обезбеђују у укупном износу од  349.474.194,00 динара.


ОбразложењеКонкурсом за доделу средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине, расписаним и објављеним у дневном листу „Дневник“, 05.10.2017.године, предвиђено
је отварање нових радних места у малим, средњим и великим привредним друштвима,  повезаним са реализацијом инвестиционих пројеката на територији АП Војводине.

За ове намене средства су обезбеђена  Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), у укупном износу од 350.000.000,00 динара у оквиру функције 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 454  Субвенције приватним предузећима.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од 04.10.2017. године је образовао Комисију за вредновање предлога пројеката поводом расписаног Конкурса чија је обавеза израда листе предлога пројеката за одобравање средстава.

Привредна друштва, којима су одобрена средства за финансирање  пројеката у складу са бизнис плановима, потписаће уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

 

Преузмите решење

 

Овде можете преузети МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: