A A A
Конкурси

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

 

КОНКУРС
за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја – други позив


I.


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у оквиру својих надлежности, програмске структуре буџета и Финансијског плана за 2017. годину у области регионалног развоја, суфинансираће реализацију пројеката који доприносе развоју ефикасне и модерне локалне самоуправе у функцији грађана и привреде.

Циљ конкурса: Регионални развој политике планирања и координације свих нивоа власти и јачање институционалног оквира за спровођење регионалне политике.

Активности на пројектима треба да допринесу:

 • Реализацији пројеката стратешког значаја за локални и регионални развој, са акцентом на трећу и четврту групу општина (Опово) по развијености, под условом да нису добили средства на претходном позиву чији је рок за аплицирање био до 02.10.2017. године
 • Изради пројектно-техничке документације за индустријске зоне
 • Изради студија изводљивости за стратешке пројекте


II.


Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, број 69/2016, 29/2017 и 39/2017-ребаланс), у укупном износу од 4.515.700,00 динара у оквиру функције 411, економска класификација 463,  Трансфери осталим нивоима власти.
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу суфинансираће до 85 % од укупне вредности пројекта. Највиши износ средстава која могу бити одобрена од стране Секретаријата по појединачном пројекту је 1.000.000,00 динара. Преостали износ средстава мора обезбедити подносилац пројекта из сопствених извора, средстава партнера или из других извора.
Оцењивање пројеката за суфинансирање вршиће се у складу са постављеним циљевима и установљеним критеријумима Конкурса.


III.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 

 1. Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају јединице локалних самоуправа са територије АП Војводине које су извршиле своје обавезе у погледу правдања средстава, финансијског и наративног извештавања по уговорима које су раније потписани са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
 2. Подносиоци пројекта могу да конкуришу у партнерству са другим јединицама локалних самоуправа или Акредитованим регионалним развојним агенцијама.
 3. Подносилац пројекта за средства из овог Конкурса може аплицирати са највише једним пројектом.
 4. Пријаве на Конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним обрасцима попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце пројекта. Конкурсна документација може се преузети са интернет странице, Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и  локалну самоуправу: www.region.vojvodina.gov.rs.
 5. Пријавни конкурсни обрасци достављају се у штампаном облику: један оригинал оверен печатом и потписан, једна копија и у  електронском облику (CD). На коверти мора да стоји назив, „КОНКУРС за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја – други позив “, адреса подносиоца  пријаве и текст:  “Не отварати пре састанка одређеног за отварање пријава“.
 6. Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе.
 7. Рок за подношење пријаве на конкурс је 02. новембра 2017. године.
 8. Неблаговремене и некомплетне пријаве, као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица, неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
 9. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће Решење о одабиру пројеката за суфинансирањe. На Решење Секретаријата не може се уложити жалба ни друга правна средства.
 10. Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског секретаријата за регионални развој,  међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
 11. Подносилац предлога пројекта наступа као носилац пројекта и у    случају да пројекат буде одобрен, потписује уговор са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
 12. На основу склопљеног уговора са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, финансијска средства ће се пренети искључиво јединици локалне самоуправе која је носилац пројекта.


За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс, заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на e-mail: olga.knezevic@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021-487-40-71, радним даном од 09 до 15 часова.

 

Преузмите конкурсну документацију

Пошаљите ову страницу
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: